emerytura - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (sierpień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszesierpień

fot.pixabay.com

Wedle tradycji miesięczne zestawienia zakończymy podsumowaniem wyników, odnotowanych przez grupę funduszy dłużnych.Instrumenty te cieszą się niesłabnącą popularnością wśród inwestorów.I nie ma co się dziwić.Przy względnie niewielkim ryzyku, oferują one lepszą stopę zwrotu niż lokata bankowa, a przy tym próg wejścia nie jest zbyt wysoki, stąd nawet posiadacz niewielkiego kapitału może lokować swoje nadwyżki finansowe w ten typ instrumentów.


Patrząc na czynniki ryzyka omawianej grupy, to w chwili obecnej na horyzoncie nie widać podwyżek stóp procentowych, a to one mogą w znaczący sposób spowodować spadek wartości jednostek funduszy dłużnych.Obecnie zarówno Europa jak i USA, nie kwapią się z podwyżkami i nie zanosi się by  w niedalekiej przyszłosci ten trend miał ulec zmianie.


Stąd pogorszenie rentowności funduszy dłużnych, nie powinno nastąpić.Chyba że doszłoby do bankructwa któregoś z krajów o dużym znaczeniu gospodarczym, wtedy fundusze dłużne również mogą otrzymać cios.Jednak na obecną chwilę poza wieloma negatywnymi czynnikami gospodarczymi, które wprowadzają świat na ścieżkę recesji nie ma istotnych zagrożeń.Przejdzmy zatem do oceny najlepszej trójki miesiąca sierpnia.


Na pozycji pierwszej, uplasował się fundusz Generali Obligacje: Nowa Europa (dawniej UniObligacje) (stopa zwrotu na poziomie 19,97%).Pozycja druga dla funduszu inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 11,62%).Ostatni stopień podium padł łupem funduszu inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 10,67%).1.Generali Obligacje: Nowa Europa

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 wynosi 19,97%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.inPZU Obligacje Rynków Wschodzących

Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących. Nie więcej niż 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Nie więcej niż 50% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 wynosi 11,62%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj3.inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych

Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu w krajach zaliczanych do tzw. rynków rozwiniętych. Nie więcej niż 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Nie więcej niż 50% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 wynosi 10,67%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (lipiec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszelipiec

fot.pixabay.com

Przed nami ostatnia grupa funduszy, którą poddamy analizie.Mowa o instrumentach dłużnych, które nadal prezentują się nadwyraz dobrze, i to pomimo spodziewanego w niedługim czasie pogorszenia koniunktury na rynku długu.Jednak jak do tej pory, cała grupa sukcesywnie odnotowuje bardzo przyzwoite wyniki, dając zarobić znacznie lepiej aniżeli lokaty bankowe, na których obecnie więcej można stracić aniżeli zyskać.Patrząc na czynniki makro które mogą wpłynąć na całe otoczenie, obecnie nie widać żadnych zagrozeń.


W Polsce w najbliższym czasie nie są spodziewane wzrosty stóp procentowych, to samo tyczy się rynku za oceanem stąd inwestorzy którzy ulokowali swoje oszczędności w ten typ funduszy, mogą spać spokojnie.Przejdzmy zatem do oceny najlepszej trójki miesiąca lipca.Na pozycji pierwszej uplasował się fundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 11,22%).Miejsce drugie dla funduszu UniObligacje: Nowa Europa, który raz po raz pojawia się w naszych zestawieniach jednak nie lokuje się w nich na dłuższy okres (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 8,71%).Ostatni stopień podium dla PKO Papierów Dłużnych USD ,który powraca po miesięcznym rozbracie z naszym zestawieniem (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 8,21%).1.PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Min. 65% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista publikowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do 35% wartości aktywów lokowane może być w inne dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 wynosi 11,22%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj2.UniObligacje: Nowa Europa

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 wynosi 8,71%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj3.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 wynosi 8,21%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszeczerwiec

fot.pixabay.com

Pora by poddać analizie grupę funduszy dłużnych, która w miesiącu czerwcu prezentowała się nadwyraz dobrze.Ostatnio z tak dobrymi wynikami mieliśmy do czynienia w kwietniu, gdy PKO Papierów Dłużnych USD dawał stopę zwrotu na poziomie 11,23.Obecnie omawiana grupa odnotowała znaczne wzrosty, a związane jest to z bardzo dużym wzrostem zainteresowania tą grupą funduszy wśród inwestorów, oraz nadal niskimi stopami procentowymi w Polsce, a także mniejszym popytem na fundusze akcyjne i zrównoważone ,pomimo prezentowanych przez nie niezłych wyników.


Przejdzmy zatem do oceny pierwszej trójki miesiąca czerwca.Pozycja pierwsza dla PZU Dłużny Rynków Wschodzących (w poprzednim miesiącu miejsce 2.Obecna stopa zwrotu w skali roku na poziomie 10,94%).Miejsce drugie dla funduszu inPZU Obligacje Rynków Wschodzących ( w poprzednim miesiącu nieobecny w naszych zestawieniach.Obecna stopa zwrotu w skali roku na poziomie 8,42%).Ostatni stopień podium dla Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (w poprzednim miesiącu nieobecny w naszych zestawieniach.Obecna stopa zwrotu w skali roku na poziomie 8,21%).Z dużym zawodem spotkali się inwestorzy lokujący swoje środki w fundusz PKO Papierów Dłużnych USD który praktycznie cyklicznie pojawiał się w naszych notowaniach by wypaść z nich w czerwcu.


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Min. 65% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista publikowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do 35% wartości aktywów lokowane może być w inne dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2019 wynosi 10,94%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj2.inPZU Obligacje Rynków Wschodzących

Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących. Nie więcej niż 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Nie więcej niż 50% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,75%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2019 wynosi 8,42%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj3.Allianz PIMCO Emerging Markets Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Markets Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2019 wynosi 8,21%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (maj)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszemaj

fot.pixabay.com

Przed nami ostatnia grupa funduszy, które poddamy analizie.Mowa o instrumentach dłużnych które w maju radziły sobie równie dobrze jak w poprzednich miesiącach, a stopa zwrotu pierwszej trójki oscylowała między 6,49% a 5,13%.Wprawdzie najlepszy fundusz spośród analizowanej grupy odnotował gorsze wyniki niż poprzednich miesiącach, jednak pozostała dwójka poprawiła swoją stopę zwrotu, przez co całe notowania nam się znacznie bardziej wyrównały.


Na dobre wyniki omawianej grupy wpływ ma niewątpliwie niska stopa procentowa w Polsce, Europie oraz USA, co skutkuje nadal tanim kredytem, i podnosi jego atrakcyjność.Do tego dochodzą gospodarcze zgrzyty na głównych frontach, przez co część kapitału inwestycyjnego ląduje na depozytach,funduszach dłużnych i kruszcu.Oprocentowanie na lokatach nadal nie oszałamia ,stąd fundusze dłużne cieszą się w Polsce dużą popularnością.


Przejdzmy zatem do oceny pierwszej trójki miesiąca maja.Na miejscu pierwszym uplasował się fundusz PKO Papierów Dłużnych USD (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6,49% ).Na pozycji drugiej ulokował się PZU Dłużny Rynków Wschodzących, który poprawił swoje wyniki względem kwietnia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,27%).Ostatni stopień podium dla debiutanta i bardzo ciekawego funduszu, nie tylko ze względu na bardzo dobrą stopę zwrotu, ale również niskie opłaty za zarządzanie.Mowa o inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,13%).FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2019 wynosi 6,49%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Min. 65% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista publikowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do 35% wartości aktywów lokowane może być w inne dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2019 wynosi 5,27%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych

Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu w krajach zaliczanych do tzw. rynków rozwiniętych. Nie więcej niż 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Nie więcej niż 50% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,75%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2019 wynosi 5,13%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszekwiecień

fot.pixabay.com

Nasze kwietniowe zestawienia, ukończymy przedstawieniem wyników funduszy dłużnych, które w obliczu wielu niepokojów rynkowych na świecie staja się coraz bardziej łakomym kąskiem dla inwestorów.Widać to również po wynikach które są bardzo dobre.Wprawdzie miesiąc kwiecień obfitował w pewne niepodzianki, jeśli przyjrzymy się układowi w pierwszej trójce naszych notowań, jednakże każdy z wymienionych funduszy nie znalazł się tam z przypadku, i już wiele razy pojawiał się na podium naszych rankingów.

Przejdzmy zatem do oceny wyników najlepszej trójki w miesiącu kwietniu.Na pozycji pierwszej niezmiennie od wielu miesięcy plasuje się PKO Papierów Dłużnych USD, który wprawdzie nieznacznie pogorszył swoją efektynosć względem marca, jednak spadek ten jest na tyle nieznaczny iż nie powinien on stanowić powodu do niepokojów (stopa zwrotu na poziomie 11,23%).Pozycja druga dla Allianz PIMCO Global High Yield Bond ,który wspólnie z pozostałą grupą funduszy z grupy Allianz brylował w naszych rankingach w zeszłym roku.Po kilku miesiącach nieobecności powraca on do naszych zestawień ze stopą zwrotu na poziomie 3,97%.Ostatni stopień podium dla funduszu który również bywał w naszych rankingach nieraz.Mowa tutaj o PZU Dłużny Rynków Wschodzących (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,91%).
FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 wynosi 11,23%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.Allianz PIMCO Global High Yield Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global High Yield Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 wynosi 3,97%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Min. 65% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista publikowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do 35% wartości aktywów lokowane może być w inne dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 wynosi 3,91%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj


Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (marzec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszemarzec

fot.pixabay.com

Przed nami ostatnia grupa funduszy którą poddamy analizie.Mowa o dłużnych instrumentach finansowych.Podobnie jak w przypadku poprzednich grup funduszy, dokonamy małej analizy całej grupy.Otóż papiery dłużne, pomimo wielu negatywnych czynników rynkowych mają się bardzo dobrze.W najbliższym czasie nie zanosi się na podniesienie stóp procentowych w Polsce, oraz na wiodących rynkach co mogłoby skutkować pogorszeniem koniunktury, na omawianych produktach finansowych.


Widać to również na przykładzie stałości funduszy w naszych notowaniach.Praktycznie bardzo rzadko dochodzi do spektakularnych zmian w zestawieniach, co również świadczy o stabilności omawianych produktów.Przejdzmy zatem do omówienia najlepszych funduszy dłużnych miesiąca marca.


Miejsce pierwsze dla PKO Papierów Dłużnych USD.To już trzeci miesiąc okupacji pierwszego miejsca przez fundusz.Poprawił on swoja efektywność względem lutego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 12,26%).Druga lokata dla  NN FIO Obligacji 2 i jest to powrót po miesięcznej nieobecności (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,88%).Ostatnia pozycja na podium dla Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,54%).

FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2019 wynosi 12,26%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.NN FIO Obligacji 2

Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Przedmiotem lokat funduszu nie mogą być akcje ani inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2019 wynosi 3,88%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w papiery dłużne emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ratingiem Standard & Poor's na poziomie nie niższym niż BBB- dla instrumentów dłużnych oraz A3 dla instrumentów rynku pieniężnego (do 25% lokat mogą stanowić instrumenty o niższym ratingu). Do 100% może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez SP, NBP oraz inne państwa OECD.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,60%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2019 wynosi 3,54%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (luty)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszeluty

fot.pixabay.com

Comiesięczne analizy kończymy podsumowując wyniki funduszy dłużnych.Ich wyniki nadal są bardzo dobre, porównując je z wcześniej omawianymi funduszami akcyjnymi i zrównoważonymi.Jest to pokłosie niskich stóp procentowych ,które mają korzystny wpływ na efektywność tej grupy funduszy.Nie bez wpływ na taki obrót sprawy, mają czynniki makroekonomiczne które nadal pozostawiają gospodarkę światową w stanie zawieszenia.


Mowa tutaj o wojnie celnej USA-Chiny,spowolnieniu gospodarczym w Unii Europejskiej oraz nierozwiązanej kwestii Brexitu, do tego dorzucić można konflikt zbrojny w Syrii ,niepokoje na linii Palestyna Izrael oraz ciągle aktualne obostrzenia prawne na linii Unia Europejska Rosja.Jak widać czynników ryzyka jest całkiem sporo, stąd możemy być prawie pewni że tendencja zwyżkowa w przypadku funduszy dłużnych będzie nadal kontynuowana.Przejdzmy zatem do naszego zestawienia.


Miejsce pierwsze dla funduszu PKO Papierów Dłużnych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 10,84%).Lokata druga dla funduszu PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,61%).Ostatnia pozycja na podium dla PZU Dłużny Aktywny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,56%).


Fundusze dłużne

 • PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 10,84%.
 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obecna stopa zwrotu na poziomie 3,61%.
 • PZU Dłużny Aktywny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,56%.FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2019 wynosi 10,84%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2019 wynosi 3,61%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.PZU Dłużny Aktywny

Od 50% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery  wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane bądź  gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także emitowane przez  państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub  międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Polska lub  co najmniej jedno państwo członkowskie Unii.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2019 wynosi 3,56%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj


Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (styczeń)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszestyczeń

fot.pixabay.com

Powoli zbliżamy się do końca stycznia, więc jest to najlepszy okres na swoiste podsumowanie wyników funduszy mniejszego ryzyka, które mogą być ciekawą alternatywą dla inwestujących długofalowo z myślą o zabezpieczeniu przyszłości.Jak zauważyli Państwo zestawienia styczniowe obejdą się bez funduszy pieniężnych, ale nie wykluczony jest ich powrót do naszych notowań w niedalekiej przyszłości.


Jest to spowodowane mniejszym zainteresowaniem inwestorów tą grupą funduszy ,która kieruje swój kapitał w kierunku alternatywnych instrumentów finansowych (złoto,srebro).Jednak fundusze dłużne nadal cieszą się niesłabnącą popularnością stąd pora by przejść do ich analizy.


Miejsce pierwsze podobnie jak w grudniu dla funduszu PKO Papierów Dłużnych USD (stopa zwrotu w skali roku na poziomie aż 11%).Na pozycji drugiej mamy sytuację identyczną jak w przypadku poprzednika a więc powtórkę z grudnia i fundusz NN FIO Obligacji 2 (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,86%).Trzeci stopień podium i niespodzianka.Miejsce to zajął fundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ ,który raczej sporadycznie pojawiał się w naszych notowaniach w zeszłym roku (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,72%).


Fundusze dłużne

 • PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 11%.
 • NN FIO Obligacji 2 obecna stopa zwrotu na poziomie 4,86%.
 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obecna stopa zwrotu na poziomie 4,72%.FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 wynosi 11%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.NN FIO Obligacji 2

Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Przedmiotem lokat funduszu nie mogą być akcje ani inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,53%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 wynosi 4,86%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 wynosi 4,72%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj


Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (grudzień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszegrudzień

fot.pixabay.com

Ostatnie roczne podsumowanie przed nami.Analizie poddamy fundusze pieniężne i dłużne.Jest to jedyna grupa funduszy która nie sprawiła zawodu inwestorom.Podobnie jak w zeszłym roku stopy zwrotu omawianych grup były na zbliżonych poziomach.Jest to budujące zważywszy na obecną sytuację na rynkach finansowych.


Również odpływy kapitałowe z funduszy niższego ryzyka były mniejsze.Przejdzmy zatem do oceny poszczególnych funduszy które mogły się pochwalić najlepszymi stopami zwrotu.Zaczynamy od funduszy pieniężnych.Miejsce pierwsze dla Pekao Pieniężny Plus ,który również grudzień zakończył wzrostem (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,50%).Na miejscu drugim uplasował się UniAktywny Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,40%).Ostatnim zwycięskim funduszem na podium został SGB Gotówkowy który podobnie jak poprzednik mógł się pochwalić stopą zwrotu na poziomie 2,40%).


Fundusze dłużne dawały inwestorom jeszcze lepszą stopę zwrotu.Szczególnie w grudniu mieliśmy do czynienia z dużym wybiciem, co w dużym stopniu było podyktowane tąpnięciem na amerykańskiej giełdzie (największe grudniowe spadki od 1931 roku).Stąd wielu inwestorów szukało bezpiecznej przystani lokując swój kapitał w instrumenty dłużne.


Przejdzmy zatem do ocen pierwszej trójki roku 2018.Pozycja pierwsza dla PKO Papierów Dluznych USD (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,20%)Tuż za funduszem PKO uplasował się NN FIO Obligacji 2 (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,10%).Na najniższym stopniu podium usadowił się fundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,70%).

Fundusze pieniężne

 • Pekao Pieniężny Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 2,50%.
 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,40%
 • SGB Gotówkowy obecna stopa zwrotu na poziomie 2,40%.Fundusze dłużne

 • PKO Papierów Dluznych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 5,20%.
 • NN FIO Obligacji 2 obecna stopa zwrotu na poziomie 4,10%.
 • Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO obecna stopa zwrotu na poziomie 3,70%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Pekao Pieniężny Plus

Co najmniej 70% lokat funduszu stanowią krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Średni termin do wykupu obligacji znajdujących się w portfelu funduszu jest nie dłuższy niż 2 lata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,20%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 2,50%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj2.UniAktywny Pieniężny (Dochodowy)

Aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 2,40%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj3.SGB Gotówkowy (Bankowy)

Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Pozostałą część środków fundusz inwestuje w kwity depozytowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 2,40%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj
FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 5,20%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.NN FIO Obligacji 2

Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Przedmiotem lokat funduszu nie mogą być akcje ani inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,53%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 4,10%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w papiery dłużne emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ratingiem Standard & Poor's na poziomie nie niższym niż BBB- dla instrumentów dłużnych oraz A3 dla instrumentów rynku pieniężnego (do 25% lokat mogą stanowić instrumenty o niższym ratingu). Do 100% może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez SP, NBP oraz inne państwa OECD.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 3,70%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (listopad)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszelistopad

fot.pixabay.com

Przed nami ostatnie zestawienia w tym roku.Pod lupę bierzemy fundusze pieniężne i dłużne.Zanim przejdzmy do szczegółowego przedstawienia wyników omawianej grupy,słowo wstępu dla całego otoczenia, i porównanie z pozostałymi funduszami (akcyjnymi i zrównoważonymi).Zarówno fundusze pieniężne jak i dłużne, pogorszyły swoje wyniki względem pażdziernika, jednak skala spadków jest o wiele mniejsza niż w przypadku funduszy wyższego ryzyka.


Polscy inwestorzy, nadal o wiele chętniej wybierali omawiane fundusze do swojego portfela inwestycyjnego.Szczególnie fundusze dłużne, którym nadal sprzyjają niskie stopy procentowe, oraz sytuacja makroekonomiczna na świecie(Załamanie na amerykańskim rynku akcji,Brexit,Spowolnienie gospodarcze w Niemczech,Francji,Wojna celna USA-Chiny,Podnoszenie stóp procentowych w USA i ograniczanie emisji dolara przez FED).


Wobec niepewnej przyszłości, społeczeństwa lokują swój kapitał w walutę(obligacje) i kruszec, i taki trend powoli wyłania się z poczynań inwestorów.Uważam że obecny trend będzie kontynuowany, ponieważ nic nie wskazuje na to by świat miał pomysł na wyjscie z impasu, i bliżej nam do kolejnego globalnego kryzysu, niż do hossy na rynkach finansowych.Wiele odpowiedzi powinniśmy poznać w 2019 roku, gdy dojdzie do kolejnych podwyżek stóp procentowych w USA oraz zaostrzenia wojny celnej.


Te czynniki oraz twardy Brexit, powinny być gwożdziem do trumy dla gospodarki, i początkiem recesji której skala może przybrać różne oblicza.Ale pora wrócić do omawiania wyników funduszy pienieżnych i dłużnych w listopadzie.Zaczniemy od funduszy pieniężnych.Miejsce pierwsze dla Pekao Pieniężny Plus (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,09%).Na pozycji drugiej uplasował się SGB Gotówkowy (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 1,97%).


Ostatnie miejsce na pudle dla UniAktywny Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 1,93%).Jeśli chodzi o fundusze dłużne to sytuacja w miesiącu listopadzie wyglądała następująco.Miejsce pierwsze dla NN FIO Obligacji 2 (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,35%).Na pozycji drugiej uplasował się BGŻ BNP Paribas Obligacji (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,03%).Ostatnie miejsce na podium dla PKO Papierów Dłużnych USD (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,85%).


Fundusze pieniężne

 • Pekao Pieniężny Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 2,09%.
 • SGB Gotówkowy obecna stopa zwrotu na poziomie 1,97%.
 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 1,93%.Fundusze dłużne

 • NN FIO Obligacji 2 obecna stopa zwrotu na poziomie 3,35%.
 • BGŻ BNP Paribas Obligacji obecna stopa zwrotu na poziomie 3,03%.
 • PKO Papierów Dluznych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 2,85%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Pekao Pieniężny Plus

Co najmniej 70% lokat funduszu stanowią krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Średni termin do wykupu obligacji znajdujących się w portfelu funduszu jest nie dłuższy niż 2 lata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,20%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2018 wynosi 2,09%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj2.SGB Gotówkowy

Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Pozostałą część środków fundusz inwestuje w kwity depozytowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2018 wynosi 1,97%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj3.UniAktywny Pieniężny

Aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2018 wynosi 1,93%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutajFUNDUSZE DŁUŻNE

1.NN FIO Obligacji 2

Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Przedmiotem lokat funduszu nie mogą być akcje ani inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,53%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2018 wynosi 3,35%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj2.BGŻ BNP Paribas Obligacji

Nie mniej niż 70% aktywów funduszu stanowią instrumenty o charakterze dłużnym. Do 50% aktywów fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Od 0% do 10% aktywów funduszu może być lokowane w obligacje zamienne na akcje. Nie więcej niż 10% aktywów funduszu mogą stanowić jednostki oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2018 wynosi 3,03%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.PKO Papierów Dluznych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2018 wynosi 2,85%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


Dalej
zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego