Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (pażdziernik) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (pażdziernik)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniapażdziernik

fot.pixabay.com

Listopad w pełni a przed nami kolejne analizy.Na początek fundusze akcyjne.Ich wyniki w zeszłym miesiącu były nad wyraz obiecujące a lidera wręcz niesamowite.Fundusz PKOSurowców Globalny po raz kolejny pozytywnie zaskoczył i po ostatniej zadyszce i spadku zyskowności z 55% w sierpniu na 42% we wrześniu nastało odbicie i znaczna poprawa wyników do 62,83% a jeszcze do połowy miesiąca nic nie wskazywało na taką skuteczność funduszu z grupy PKO.Wzrost nastąpił od dnia 11 pażdziernika i sukcesywnie nabierał impetu.

Fundusze z miejsc drugiego i trzeciego zamieniły się miejscami.Fundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych również poprawił swoje wyniki z 20,62 we wrześniu do 25,31 w pażdzierniku.Na miejsce trzecie spada fundusz Investor Ameryka Łacińska który pogorszył swoją efektywność z 29,6 we wrześniu do 24,01 w pażdzierniku..Poniżej przedstawiam wykresy obrazujące notowania prezentowanych funduszy w skali 3 miesięcy.
1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min. 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 14.11.2016 to 62,83%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz lokuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 14.11.2016 to 25,31%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Ameryka Łacińska

Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje i inne papiery wartościowe emitentów mających siedzibę w krajach Ameryki Łacińskiej, takich jak: Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru oraz Wenezuela. Inwestycje te dokonywane są za pośrednictwem jednostek uczestnictwa emitowanych przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Latin American Equities.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 14.11.2016 to 24,01%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego