Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (styczeń) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (styczeń)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszestyczeń

fot.pixabay.com

Przed nami zestawienia funduszy pienieznych i dłużnych za okres styczniowy.Nie obyło się bez niespodzianek i pewnych przetasowań w pierwszej trójce.Szczególnie widoczne zmiany zaszły wśród funduszy dłużnych.Wprawdzie Skarbiec Lokacyjny potwierdził swoją pewną pozycję w naszych notowaniach (stopa zwrotu na poziomie 7,81%)jednak na miejscach 2 oraz 3 zaszły spore zmiany.


Po dłuższej nieobecności na podium powrócił fundusz Alianz Obligacji Globalnych (stopa zwrotu na poziomie 6,30%) który po raz ostatni gościł u nas w połowie zeszłego roku.Na taki stan rzeczy wpływ mogły mieć dobre dane z rynków europejskich.Miejsce trzecie dla funduszu którego jeszcze nie gościliśmy w naszych notowaniach a mianowicie Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych którego wyniki również są bardzo dobre (stopa zwrotu na poziomie 5,34%).


Przejdzmy teraz do funduszy pienieżnych u których nie dochodziło do spektakularnych roszad a raczej niewielkich zmian kosmetycznych.Na czele pozostaje fundusz UniAktywny Pienieżny który poprawił swoje wyniki względem miesiąca grudnia (stopa zwrotu na poziomie 3,23%).Na miejscu drugim usadowił się fundusz NN Lokacyjny Plus który po miesięcznym rozbracie powraca do naszych notowań (stopa zwrotu na poziomie 3,04%).Z pierwszą trójką pożegnał się fundusz Altus Pieniężny a jego miejsce zajął Investor Płynna Lokata który regularnie pojawia się w zestawieniach (stopa zwrotu na poziomie 2,86%).


Fundusze pieniężne

 • Uniaktywny Pienieżny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,23%.
 • NN Lokacyjny Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 3,04%.
 • Investor Płynna Lokata obecna stopa zwrotu na poziomie 2,86%.Fundusze dłużne

 • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 7,81%.
 • Alianz Obligacji Globalnych obecna stopa zwrotu na poziomie 6,30%.
 • Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,34%.


Dla osób które po raz pierwszy odwiedzają naszą stronę podaję poniżej kryteria oceny funduszy.

 • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

 • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

 • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

 • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 3,23%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.NN Lokacyjny Plus

Fundusz inwestuje w krótko- i średnioterminowe dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Od 66% do 100% aktywów lokowane jest w walucie polskiej. Pozostała część aktywów może być lokowana w listy zastawne, depozyty, jednostki i tytułu uczestnictwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 3,04%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.Investor Płynna Lokata

Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,40%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 2,86%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 7,81%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz Obligacji Globalnych

Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 6,30%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 wynosi 5,34%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego