Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszekwiecień

fot.pixabay.com

Kolejne zestawienia przed nami.Tym razem pod lupę bierzemy wyniki funduszy dłużnych i pieniężnych.Zarówno wśród pierwszy, jak i drugich nie dochodziło do spektakularnych zmian.Wartym odnotowania faktem jest powrót do notowań funduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, a także bardzo dobre wyniki funduszu Uni Aktywny Pienieżny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,59%).


Zajął on miejsce poprzedniego lidera, czyli KBC Pienieżnego który obecnie okupuje miejsce trzecie (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,83%).Wśród funduszy dłużnych niezmiennie na miejscu pierwszym pozostaje Allianz Obligacji Globalnych, który jednak obniżył loty (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,22%).


Na miejsce drugie awansuje Skarbiec Lokacyjny (stopa zwrotu w skali roku 5,07%).Na trzecim plasuje się omawiany wcześniej Aviva.Spoglądając na wyniki zarówno funduszy pienieznych jak i dłużnych, widać pewną analogię w wynikach.Może to świadczyć o odejściu inwestorów od tej grupy lokacyjnej, i skierowanie kapitału w kierunku funduszy absolutnej stopy zwrotu, które obecnie są bardzo popularne.Jednak my będziemy trzymać rękę na pulsie i dalej monitorować tę grupę funduszy.


Fundusze pieniężne

 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,59%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,92%.
 • KBC Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,83%.Fundusze dłużne

 • Alianz Obligacji Globalnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,22%.
 • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 5,07%.
 • Aviva Investors Dł Papierów Korporacyjnych obecna stopa zwrotu na poziomie 4,21%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 3,59%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 2,92%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.KBC Portfel Pieniężny

Subfundusz koncentruje się głównie na inwestycjach w instrumenty finansowe polskich emitentów. Od 80% do 100% jego aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Dodatkowo, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat funduszu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100000 zł kolejna wpłata 5000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 2,83%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Allianz Obligacji Globalnych

Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 5,22%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

2.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 5,63%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


3.Aviva Investors Dł Papierów Korporacyjnych

Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe  dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku  pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się  instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego  odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów  stanowią lokaty emitentów polskich.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2017 wynosi 4,21%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego