Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (maj) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjeranking

fot.freepik.com
Zgodnie z zapowiedziami prezentuję w dniu dzisiejszym najciekawsze i dające najwięcej zarobić w ostatnim roku fundusze akcyjne.Oferta będzie na bieżąco aktualizowana co miesiąc by dawać państwu jak najbardziej wiarygodny obraz zyskowności i stabilności oferowanej przez fundusze by po kilku miesiącach mogli państwo sami wybrać spośród ocenianych instrumentów najbardziej stabilny i zarazem rozwojowy fundusz.Ocena obejmuje stopę zwrotu niski próg wejścia oraz koszty manipulacyjne.Zaczynamy.

1.MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich

Polityka inwestycyjna funduszu opiera się na  lokowaniu kapitału  w jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy: do 50% w Franklin US Opportunities Fund, do 50% w Franklin US Equity Fund, do 50% w BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund oraz do 50% w BlackRock US Basic Value Fund. Do 20% aktywów subfunduszu jest lokowane w środki płynne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 34,41%
 • Można nabyć tutaj proszę wybrać fundusz Deutsche Bank ponieważ tam jest dostępna oferta Metlife

2.KBC Parasol FIO Subfundusz Globalny Akcyjny

Subfundusz globalny inwestuje  od 70% do 100 % aktywów w akcje oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem inwestują do 100 % aktywów w akcje. Subfundusz stosuje strategię Core satellite, dzielącą portfel na dwie części: pasywną (core), której celem jest zbudowanie ekspozycji na rynek wzorcowy oraz dodatkową (satellite), która ma pozwolić na uzyskanie dodatkowej, atrakcyjnej stopy zwrotu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 24,84%
 • Można nabyć tutaj

3.PKO Parasolowy FIO Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Fundusz inwestuje minimum 60% aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologi. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 22,41%
 • Można nabyć tutaj

4.Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands

Polityka lokacyjna funduszu to  inwestycje w akcje spółek, osiągających istotną przewagę konkurencyjną i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 20,26%
 • Można nabyć tutaj proszę wybrać fundusz Deutsche Bank ponieważ tam jest dostępna oferta Skarbiec FIO

Udanych inwestycji;)
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego