Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (luty) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (luty)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszeluty

fot.pixabay.com

W ostatnim czasie pogoda nas nie rozpieszcza, podobnie jest z wynikami funduszy inwestycyjnych, jednak zdarzają się wyjątki.Fundusze które zostały sprezentowane poniżej wykazują się znaczną stabilnością.Przykładem niech będzie  MetLife Lokacyjny,Amundi Płynnościowy czy MetLife Obligacji Światowych, które już w roku ubiegłym często gościły na naszej liście najlepszych.

Jest to znakomity dowód na to iż bezpieczne lokowanie kapitału w fundusze pieniężne i dłużne, w dłuższej perspektywie jest przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.Wśród funduszy dłużnych mamy status quo.Fundusz Metlife Obligacji Światowych, pewnie usadowił się na pierwszym miejscu, i nie zapowiada się by w najbliższym czasie miał zostać pobity przez pozostałe fundusze, pomimo ciut gorszych wyników względem miesiąca poprzedniego, gdy roczna stopa zwrotu tego funduszu oscylowała w okolicach 4,88% obecnie jest to 3,96%.

Wśród funduszy pieniężnych mamy lekką zadyszkę Metlife Lokacyjnego, który w poprzednim miesiącu okupował miejsce pierwsze, a obecnie musiał uznać wyższość funduszu Altus Pieniężny.Wynik inwestycyjny również okazał się gorszy, w styczniu 1,71% w lutym 1,56%.Tymczasem zapraszam do zapoznania się z naszym zestawieniem za miesiąc luty.Poniżej kryteria którymi kierujemy się przy wyborze funduszy.

 • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

 • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

 • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

 • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.ALTUS Pieniężny

Fundusz lokuje swój kapitał głównie w instrumenty rynku pieniężnego, oraz dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni lub nie rzadziej niż raz na rok. Do 50% wartości aktywów mogą stanowić obligacje przedsiębiorstw, certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 23.03.2016 wynosi 1,57%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.MetLife Lokacyjny

Minimalny udział papierów emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa wynosi 40%. Przedmiotem inwestycji mogą być obligacje o zmiennym oprocentowaniu i dłuższych niż roczne terminach zapadalności, o ile ich okresy odsetkowe są krótsze niż rok. Fundusz może ulokować do 35% aktywów w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, które można wycofać przed jego upływem. Fundusz inwestuje wyłącznie w lokaty denominowane w PLN.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 23.03.2016 wynosi 1,56%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

3.Amundi Płynnościowy

Fundusz ten inwestuje od 66% do 100% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Od 20% do 100% lokat stanowią papiery emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Co najmniej 66% lokat stanowią papiery wartościowe polskich emitentów.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,6%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 23.03.2016 wynosi 1,56%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 23.03.2016 wynosi 3,96%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.Eques Pieniężny

Co najmniej 50% wartości aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku. Resztę lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe. Fundusz jest funduszem rynku krajowego - min. 66% aktywów stanowią papiery polskich emitentów.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,9%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 23.03.2016 wynosi 3,10%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

Aktywa funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe (od 50% do 100%), oraz w instrumenty rynku pieniężnego (do 50%). Proporcje między wymienionymi kategoriami lokat uzależnione są od decyzji podejmowanych przez zarządzających na podstawie możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku instrumentów dłużnych.Fundusz otrzymał nagrodę Alfy w roku 2014 za efektywność inwestycyjną.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 23.03.2016 wynosi 2,72%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego