Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (listopad) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (listopad)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: funduszeemeryturalistopad

fot.pixabay.com

Grudzień, do świąt pozostał jeden dzień, ale my nie zwalniamy tempa.Poniżej zestawienie funduszy pieniężnych i dłużnych za zeszły miesiąc.W styczniu dokonamy podsumowania, i wyboru najlepszego funduszu spełniającego wszystkie nasze kryteria, który oferował najwyższą stopę zwrotu z inwestycji.


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy

Według statutu, do 100% aktywów subfunduszu mogą stanowić lokaty w państwach należących do OECD, jednak decyzją Towarzystwa inwestycje skoncentrowane będą na rynku polskim. Min. 70% aktywów Subfunduszu będzie inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz wierzytelności wobec osób fizycznych. Pozostałe środki mogą być inwestowane w waluty, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa funduszy i depozyty.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,46%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy subfundusz Pieniężny

Polityka lokacyjna opiera się na inwestycjach w instrumenty dłużne oraz jednostki uczestnictwa pieniznych i gotówkowych 60% do 100% aktywów.Pozostałą część lokat funduszu stanowią depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,7%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,24%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

3.Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Eques Pieniężny

Budowa portfela opiera się o instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe stanowią one 50% portfela.Resztę stanowią najczęściej depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe.Minimum 66% aktywów stanowią papiery polskich emitentów.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,9%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 2,75%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus

Co najmniej 70% aktywów fundusz lokuje w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w dłużne papiery wartościowe rynków Ameryki Północnej oraz w tytuły innych funduszy dłużnych denominowane w USD. Do 30% środków może być lokowane w inne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Fundusz nie inwestuje w udziałowe papiery wartosciowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 7,84%
 • ryzyko inwestycyjne (5)
 • można nabyć tutaj

2.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 5,38%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Fundusz lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,06%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

No i mamy dominatorów z Superfund.Fundusze pieniężne z tej grupy trzymają się znakomicie, i raczej nie oddadzą palmy pierwszeństwa konkurencji, ale z finalnymi wyrokami musimy poczekać do stycznia.Natomiast spoglądając na notowania funduszy papierów dłużnych, można zauważyć znaczny spadek zyskowności w porównaniu z poprzednim miesiącem.Wpływ na taki obrót spraw mogły mieć zawirowania w gospodarce światowej.Ale pomimo mniejszych zysków liderzy pozostali na swoich miejscach.Do podsumowania został jeszcze jeden miesiąc.Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego