Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (pażdziernik) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (pażdziernik)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszepazdziernik

fot.pixabay.com

Jak co miesiąc o tej porze dokonujemy porównania wyników osiąganych przez fundusze pieniężne i dłużne na przestrzeni ostatniego miesiąca.Zacznijmy więc od funduszy pieniężnych.Spoglądając na wyniki osiągane przez tą grupę funduszy widać spore zmiany jakie zaszły w czołowej trójce.Poprzedni lider czyli NN Lokacyjny Plus spada na miejsce trzecie (stopa zwrotu na poziomie 2,14%) przypomnijmy że w miesiącu wrześniu jego stopa zwrotu wynosiła 2,78%.Jego miejsce na czele porównywanej grupy zajął fundusz Investor Płynna Lokata z wynikiem 2,4%.Wynik ten jest gorszy patrząc na wyniki zwycięzców zestawień w skali miesiąc do miesiąca.Drugie miejsce dla KBC Pieniężny (stopa zwrotu 2,18%).Fundusz ten był już obecny w naszych notowaniach kilka miesięcy temu.

Pora na fundusze dłużne.Tutaj zaszły spore zmiany.Z wielkiej trójki która jeszcze w poprzednim miesiącu imponowała wynikami pozostał tylko fundusz PKO Papierów Dłużnych USD który wskoczył na miejsce pierwsze naszego zestawienia.Wprawdzie z wynikiem gorszym niż lider z miesiąca poprzedniego bo osiągnał stopę zwrotu 7,29% jednak na słowa pochwały zasługuje ciągłość z jaką fundusz PKO utrzymuje się w czołowej trójce.Miejsca drugie i trzecie dla funduszy Arka BZ WBK Obligacji Europejskich oraz Pioneer Obligacji Europejskich Plus oba osiągneły identyczną stopę zwrotu na poziomie 4,94%.

Fundusze pieniężne

 • Investor Płynna Lokata obecna stopa zwrotu na poziomie 2,40% (poprzednio 2,58%).
 • KBC Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,18%.
 • NN Lokacyjny Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 2,14% (poprzednio 2,78%).Fundusze dłużne

 • PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 7,29% (poprzednio 8,65%).
 • Arka BZ WBK Obligacji Europejskich obecna stopa zwrotu na poziomie 4,94%.
 • Pioneer Obligacji Europejskich Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 4,94%.Dla osób które po raz pierwszy odwiedzają naszą stronę podaję poniżej kryteria oceny funduszy.

 • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

 • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

 • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

 • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Investor Płynna Lokata

Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,40%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 22.11.2016 wynosi 2,40%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.KBC Pieniężny

Fundusz inwestuje aktywa głównie w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane lub w pełni gwarantowane przez Skarb Państwa (bony i obligacje skarbowe), jak również w dłużne papiery wartościowe, których emitentem są inne podmioty. Jego celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów osiągany poprzez tego typu lokaty w krótkim terminie.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 22.11.2016 wynosi 2,18%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.NN Lokacyjny Plus

Fundusz inwestuje w krótko- i średnioterminowe dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Od 66% do 100% aktywów lokowane jest w walucie polskiej. Pozostała część aktywów może być lokowana w listy zastawne, depozyty, jednostki i tytułu uczestnictwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 22.11.2016 wynosi 2,14%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 22.11.2016 wynosi 7,29%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

Aktywa Funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe, głównie o średnim i długim terminie do wykupu, przy zachowaniu zasady minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta i ryzyka ograniczonej płynności oraz przy akceptacji ryzyka stóp procentowych. Fundusz lokuje nie mniej niż 75% aktywów w papiery wartościowe denominowane w EURO. Do 100% aktywów Funduszu może być lokowane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,20%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 22.11.2016 wynosi 4,94%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj3.Pioneer Obligacji Europejskich Plus

Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zezwala na lokowanie nie mniej ni& 2/3 aktywów w dłużne papiery wartościowe denominowane w euro lub emitowane przez rządy krajów europejskich lub przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje sie w Europie. Do 33% wartości aktywów może być lokowane bezpośrednio w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 22.11.2016 wynosi 4,94%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego