Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (listopad) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (listopad)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszelistopad

fot.pixabay.com

Pora na przedstawienie wyników funduszy pienieżnych i dłużnych w naszym comiesięcznym cyklu porównań.Zaszły w nim niewielkie zmiany względem miesiąca poprzedniego.A mianowicie wśród funduszy pienieżnych pojawił się nowy fundusz UniAktywny Pieniężny który zajął miejsce drugie w swojej grupie i osiagnał stopę zwrotu na poziomie 2,66%.Miejsce pierwsze niezmiennie okupuje fundusz Investor Płynna Lokata ze stopą zwrotu wyższą niż w poprzednim miesiącu 2,8%.Miejsce trzecie dla funduszu NN Lokacyjny Plus który również poprawił się nieznacznie z 2,14 w pażdzierniku do 2,51%.

Fundusze Dłużne.Lider pozostaje bez zmian a mianowicie PKO Papierów Dłużnych USD którego wyniki i konsekwencja jest godna podziwu.Ponownie poprawił swoje wyniki względem poprzedniego miesiąca i zanotował wzrost zyskowności z 7,29% na 8,59%.Miejsce drugie to wielki powrót funduszu MetLife Obligacji Światowych który osiągnał stopę zwrotu na poziomie 6,48% jednak względem miesiąca września gdy po raz ostatni gościł w naszym zestawieniu zanotował znaczny spadek.Przypomnię tylko że we wrześniu omawiany fundusz notował znacznie lepsze wyniki a jego stopa zwrotu oscylowała w okolicach 11%.I pora przejść do miejsca trzeciego.Tutaj mamy absolutnego debiutanta czyli fundusz Skarbiec Lokacyjny który zanotował dobry wynik a jego stopa zwrotu to 5,96% .

Fundusze pieniężne

 • Investor Płynna Lokata obecna stopa zwrotu na poziomie 2,80% (poprzednio 2,40%).
 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,66%.
 • NN Lokacyjny Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 2,51% (poprzednio 2,14%).Fundusze dłużne

 • PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 8,59% (poprzednio 7,29%).
 • MetLife Obligacji Światowych obecna stopa zwrotu na poziomie 6,48%.
 • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 5,96%.Dla osób które po raz pierwszy odwiedzają naszą stronę podaję poniżej kryteria oceny funduszy.

 • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

 • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

 • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

 • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Investor Płynna Lokata

Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,40%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 19.12.2016 wynosi 2,80%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 19.12.2016 wynosi 2,66%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

3.NN Lokacyjny Plus

Fundusz inwestuje w krótko- i średnioterminowe dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Od 66% do 100% aktywów lokowane jest w walucie polskiej. Pozostała część aktywów może być lokowana w listy zastawne, depozyty, jednostki i tytułu uczestnictwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 19.12.2016 wynosi 2,51%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 19.12.2016 wynosi 8,59%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.MetLife Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 19.12.2016 wynosi 6,48%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 19.12.2016 wynosi 5,96%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego