Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (grudzień)-Podsumowanie - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (grudzień)-Podsumowanie

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeinwestycjegrudzień

fot.pixabay.com

Końcówka roku to prawdziwe trzęsienie ziemi wśród funduszy zrównoważonych, a wszystko za sprawą tymczasowego umacniania się złotówki względem dolara w miesiącu grudniu.Na wyniki mogła wpłynąć również niepewna sytuacja na chińskim rynku kapitałowym.Wystarczy wspomnieć iż niedawny lider który jeszcze w listopadzie oferował swoim klientom stopę zwrotu na poziomie 13 procent, spadł na przedostatnie miejsce naszego rankingu z przeciętnym wynikiem 3,73%.Natomiast pole do popisu miały fundusze które w miesiącu listopadzie okupowały miejsca 3 i 4.Mowa o Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony jak również Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego.Oba te fundusze poprawiły swoje wyniki względem miesiąca poprzedniego.

Podsumowując zatem najskuteczniejszym funduszem zrównoważonym w skali roku zostaje Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony.Prezentował się on najskuteczniej i bardzo często okupował miejsca 1-3 naszego zestawienia.Pomimo spadku poziomu stopy zwrotu z 10,20 w miesiącu sierpniu do 6,52 w grudniu, i tak stopa zwrotu z inwestycji jest bardzo przyzwoita, porównując wyniki do konkurencji.Osobom odpowiadającym za prowadzenie niniejszego funduszu należy pogratulować skuteczności, i życzyć dalszych sukcesów.A państwa zapraszam do kolejnych notowań już wkrótce.

1.Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony

Budowa portfela inwestycyjnego tego funduszu wygląda następująco akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 6,52%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj


2.Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego

Strategia inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu znacznej ilości kapitału w fundusze zagraniczne które stanowią do 60% aktywów.Są to inwestycje w fundusze akcyjne inwestujące na rynkach europejskich. Fundusz może inwestować do 100% kapitału w fundusze zagraniczne Pioneer o charakterze dłużnym, głównie w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Strategic Income i Pioneer Funds Euro Strategic Bond. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić depozyty bankowe, dłużne papiery skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 6,12%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj


3.Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz ten inwestuje do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzą działalność operacyjną albo uzyskują większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65% lokacji mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym. Do 20% aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 3,73%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

4.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki

Kapitał funduszu inwestowany jest m.in w tytuły uczestnictwa pięciu funduszy z oferty PineBridge Funds oraz Franklin Templeton Investment Funds. Zgodnie z prospektami informacyjnymi aktywa czterech z nich lokowane są w instrumenty dłużne i, w zależności od funduszu, ich tytuły mogą stanowić do 30% lub do 50% aktywów Amplico Zrównoważony Azjatycki. A piąty z funduszy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe rynku azjatyckiego i jego tytuły mogą stanowić do 40% aktywów.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień 31.12.2015 to 2,81%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego