Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (grudzień-Podsumowanie cz 1) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (grudzień-Podsumowanie cz 1)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: Funduszektórymiwartosięzainteresowaćprzyplanowaniuemeryturyranking(listopad)

fot.pixabay.com

Kolejna grupa funduszy i kolejne podsumowania przed nami.Z racji wielkości tego działy podsumowanie podzielimy na dwie części.Dzisiaj skupimy się na funduszach pieniężnych jutro natomiast zrecenzujemy dokonania funduszy dłużnych.Podobnie jak przy pozostałych grupach funduszy podamy kilka ciekawostek statystycznych by lepiej ukazać zakres naszych działań na tym polu w roku 2016.A więc zaczynamy

Trochę statystyk.Analizie poddaliśmy 11 funduszy.Najlepszy fundusz pojawiał się w naszych zestawieniach 7 razy.Jego zakres wzrostów i spadków oscylował w granicach 1,96-2,83%.Zatem pora na wskazanie wielkiej trójki oraz najlepszego naszym zdaniem funduszu pieniężnego w roku 2016.


Miejsce pierwsze:Uni Aktywny Pieniężny
(stopa zwrotu w skali roku 2,93%)

Fundusz ten przez długi czas był nieobecny w naszych zestawieniach.Ukazał się dopiero pod koniec roku stąd pomimo dobrej jak na fundusze pieniężne stopy zwrotu trudno budować na jego podstawie pewny stabilny wzrost

Miejsce drugie:Investor Płynna Lokata
(stopa zwrotu w skali roku 2,83%)

Według nas najlepszy fundusz w swojej grupie wprawdzie wynik w skali roku nieznacznie gorszy od uni aktywnego ale stabilność budowy kapitału i częstotliwość z jaką Investor pojawiał się w najlepszej trójce świadczy o jego bardzo dobrej polityce inwestycyjnej.7 razy w roku to nie przypadek i z pewnoscią w 2017 również niejeden raz będzie w pierwszej trójce.Gratulujemy.Poniżej graficzny obraz wyników zwycięzcy.Miejsce trzecie:Altus Pieniężny
(stopa zwrotu w skali roku 2,58%)

Fundusz ten również kilka razy pojawiał się w pierwszej trójce jednak jego wyniki były dosyć chwiejne by uznać je za dobry fundament pod długoterminową inwestycję.Zobaczymy co Altus pokaże w 2017 roku.

Poniżej przedstawiłem graficzny obraz wyników ocenianych funduszy z ostatnich 3 miesięcy.

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 wynosi 2,93%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.Investor Płynna Lokata

Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,40%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 wynosi 2,83%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj3.Altus Pieniężny

Główne kategorie lokat funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni lub nie rzadziej niż raz na rok. Do 50% wartości aktywów mogą stanowić obligacje przedsiębiorstw, certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 wynosi 2,58%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego