Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (lipiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (lipiec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszelipiec

fot.pixabay.com

Przed nami ostatnia grupa funduszy, którą poddamy analizie.Mowa o instrumentach dłużnych, które nadal prezentują się nadwyraz dobrze, i to pomimo spodziewanego w niedługim czasie pogorszenia koniunktury na rynku długu.Jednak jak do tej pory, cała grupa sukcesywnie odnotowuje bardzo przyzwoite wyniki, dając zarobić znacznie lepiej aniżeli lokaty bankowe, na których obecnie więcej można stracić aniżeli zyskać.Patrząc na czynniki makro które mogą wpłynąć na całe otoczenie, obecnie nie widać żadnych zagrozeń.


W Polsce w najbliższym czasie nie są spodziewane wzrosty stóp procentowych, to samo tyczy się rynku za oceanem stąd inwestorzy którzy ulokowali swoje oszczędności w ten typ funduszy, mogą spać spokojnie.Przejdzmy zatem do oceny najlepszej trójki miesiąca lipca.Na pozycji pierwszej uplasował się fundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 11,22%).Miejsce drugie dla funduszu UniObligacje: Nowa Europa, który raz po raz pojawia się w naszych zestawieniach jednak nie lokuje się w nich na dłuższy okres (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 8,71%).Ostatni stopień podium dla PKO Papierów Dłużnych USD ,który powraca po miesięcznym rozbracie z naszym zestawieniem (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 8,21%).1.PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Min. 65% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista publikowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do 35% wartości aktywów lokowane może być w inne dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 wynosi 11,22%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj2.UniObligacje: Nowa Europa

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 wynosi 8,71%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj3.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 wynosi 8,21%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego