Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (sierpień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjeinwestycje

pixabay.com

Prosze mi wybaczyć brak aktualizacji na witrynie, jednak było to podyktowane problemami zdrowotnymi, które zmusiły mnie do przymusowego rozbratu z komputerem.Wracając do tematu, skupimy się ponownie na porównaniu funduszy akcyjnych, które są jedną z najlepszych form inwestycyjnych w perspektywie długoteminowej, od tego miesiąca naszą analizę bedziemy wzbogacać o notę określającą poziom ryzyka inwestycyjnego.

Skala ryzyka inwestycyjnego waha się od 1 przy bardzo małym ryzyku, po 7 gdy ryzyko inwestycyjne jest największe.Niniejsze oznaczenie pomoże państwu nie tylko wybrać fundusz o najlepszych wynikach inwestycyjnych, ale również określi i poinformuje z jakim ryzykiem muszą się państwo liczyć.Jak w poprzednich zestawieniach punktem wyjścia do naszej analizy będą następujące kryteria (stopa zwrotu,niski próg wejścia w inwestycje,małe koszty manipulacyjne).Zaczynamy

1.MetLife SFIO Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich

Polityka inwestycyjna funduszu opiera się na  lokowaniu kapitału  w jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy: do 50% w Franklin US Opportunities Fund, do 50% w Franklin US Equity Fund, do 50% w BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund oraz do 50% w BlackRock US Basic Value Fund. Do 20% aktywów subfunduszu jest lokowane w środki płynne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 16,35%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki

Polityka inwestycyjna funduszu opiera się na lokowaniu conajmniej 70% aktywów lw akcje spółek  polskich emitentów, będących beneficjentami inwestycji w infrastrukturę  publiczną oraz sektory usług informatycznych i nowych technologii.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 13,63%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty   Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych

Nie mniej niż 70% wartości aktywów lokowane jest w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Clean Tech. Subfundusz DWS Invest Climate Change inwestuje w akcje spółek z całego świata, działających głównie w obszarach biznesowych związanych z ograniczaniem lub zmniejszaniem wpływu zmian klimatycznych i ich skutków - odnawialne oraz alternatywne źródła energii, ochrona klimatu, zapobieganie klęskom żywiołowym

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 13,38%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

4.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Podział inwestowanych aktywów wygląda następująco 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologi. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 12,98%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Nasz ranking od czasu naszej ostatniej analizy uległ znacznym zmianom.Palmę pierwszeństwa nadal dzierży Metlife Akcji Amerykańskich jednak bardzo ciekawie robi się na pozostałych miejscach naszego zestawienia pozycje od 2 do 4 miejsca zajmują zupełnie nowe fundusze i jestem ciekawy jak długo utrzymają się na czele peletonu pościgowego.

W grudniu podsumowanie zestawienia i wybór top 3 funduszy akcyjnych które w badanym okresie utrzymały się najdłużej w zestawieniu a co za tym idzie dały swoim klientom zarobić najwięcej.Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego