Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (maj) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniamaj

fot.pixabay.com

Kolejny miesiąc przed nami i zgodnie z naszymi regułami zestawienia zaczynamy od funduszy akcyjnych.W miesiącu maju obyło się bez większych niespodzianek.Doszło do niewielkich przetasowań na pozycjach 1 oraz 2.Z miejscem trzecim pożegnał się fundusz Investor Nowych Technologii i oddał je funduszowi Skarbiec Małych i Średnich Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 34,13%).


Miejsce pierwsze dla Caspar Akcji Europejskich który poprawił swoje wyniki względem kwietnia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 42%).Zajął on miejsce poprzedniego lidera czyli funduszu Metlife Akcji Średnich i Małych Spółek (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,78%).Obserwując dokonania funduszy akcyjnych wniosek może być tylko jeden dobre nastroje na giełdzie nie pozostają bez wpływu na znakomite wyniki funduszy akcyjnych.


Według wielu analityków obecny trend może potrwać nawet do końca 2018 roku jednak warto zachować pewien dystans do tego typu prognoz gdyż na rynku kapitałowym bardzo często jedna decyzja miedzynarodowych oficjeli może wpłynąć w znaczący sposób na zmianę nastrojów na rynku kapitałowym.Dlatego zalecamy czujność i uwagę w przypadku dokonywania lokat w tą grupę funduszy.


Dla uzupełnienia podaje comiesięczne graficzne zestawienie wyników osiąganych przez fundusze w ostatnich 3 miesiącach.1.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3,5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 36,77%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj


2.Metlife Akcji Średnich Spółek

Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 38,78%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj


3.Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Polityka inwestycyjna tego funduszu jest następująca. 66% aktywów funduszu jest lokowane w akcje małych i średnich spółek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (min. 50% aktywów jest lokowane w Polsce). Pozostała część aktywów jest inwestowana w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery dłużne, instrumenty pochodne i depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 34,13%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego