Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (styczeń) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (styczeń)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszestyczeń

fot.pixabay.com

W tym miesiącu dosyć póżno przedstawiamy wyniki funduszy pieniężnych i dłużnych.Jest to związane ze zmianami które miały miejsce na naszej stronie (zmiana nazwy,logotypu i uporządkowanie kwestii organizacyjnych) ,co powinno w niedługim czasie procentować.Tak czy inaczej dziękuję za wyrozumiałość.Przejdzmy zatem do istotniejszej kwestii, czyli comiesięcznego zestawienia.


Zarówno fundusze pieniężne jak i dłużne cieszą sie niesłabnącą popularnością wśród inwestorów.Podobny trend powinien być kontynuowany w nadchodzących miesiącach, gdyż społeczeństwo stroni od ryzyka, a fundusze pieniężne i dłużne nadal pozostają ciekawą alternatywą inwestycyjną, wobec nikłego oprocentowania lokat bankowych.Smutnym faktem jest odsetek Polaków trzymających swoje oszczędności na rachunkach bankowych, które z każdym rokiem zjada inflacja, ale to już temat na inny artykuł.


Jak co miesiąc, zaczniemy od funduszy pieniężnych.W przypadku tej grupy mamy do czynienia z niesamowity ściskiem w czołówce.Grupa funduszy poddawana ocenie nie zmieniła się.Doszło jedynie do niewielkich roszad między nimi.Pozycja pierwsza dla funduszu UniKorona Pieniężny, który zanotował wynik identyczny jak w miesiącu grudniu.


Na miejscu drugim, uplasował się fundusz UniAktywny Pieniężny, który zanotował awans o jedną lokatę.Stopa zwrotu również lepsza w skali miesiąc do miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,25%).Na ostatnim szczeblu podium umiejscowił się fundusz BPS Płynnosciowy, dla którego obecne położenie oznacza spadek o 2 pozycje.Wynik osiągnięty jest również gorszy (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,23%).


Z o wiele ciekawszą sytuacją mamy do czynienia w przypadku grupy funduszy dłużnych.Tutaj jedynie Allianz PIMCO Emerging Local Bond obronił miejsce w czołowej trójce, i to w jakim stylu.Miesiąc styczeń przyniósł grupie spore zmiany.Na miejsce pierwsze, po dosyć długim rozbracie powrócił fundusz z grupy Nationale Nederlanden NN Obligacji Rynków Wschodzących, który zanotował piorunujące wejście na szczyt.


Stopa zwrotu w skali roku osiągnięta pod koniec miesiąca stycznia wynosiła aż 15,03%.Bedziemy bacznie się przyglądać wynikom tegoż funduszu, w nadchodzących miesiącach gdyż bardzo często fundusze które notują znaczne wzrostu w krótkim okresie, bardzo szybko obniżają loty.Ale nie jest to reguła.Pozycja druga i trzecia dla funduszy z grupy Allianz.


Na drugim miejscu uplasował się Allianz PIMCO Emerging Local Bond, który również odnotował bardzo dobry wynik (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 13,57%).Miejsce trzecie dla Allianz PIMCO Emerging Markets Bond, którego stopa zwrotu jest znacznie niższa niż pozostałych członków podium (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6,68%).


Fundusze pieniężne

 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,27%.
 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,25%.
 • BPS Płynnościowy obecna stopa zwrotu na poziomie 4,23%.Fundusze dłużne

 • NN Obligacji Rynków Wschodzących obecna stopa zwrotu na poziomie 15,03%.
 • Allianz PIMCO Emerging Local Bond obecna stopa zwrotu na poziomie 13,57%.
 • Allianz PIMCO Emerging Markets Bond obecna stopa zwrotu na poziomie 6,68%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 wynosi 4,27%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 wynosi 4,25%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

3.BPS Płynnościowy

Do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, oraz depozyty bankowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Udział tego typu instrumentów finansowych stanowi co najmniej 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje przede wszystkim na rynku polskim.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,30%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 wynosi 4,23%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

FUNDUSZE DŁUŻNE

1.NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących

Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond), którego główną kategorią lokat są dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, pochodne i depozyty, przede wszystkim w walutach krajów rozwijających się Ameryki Łac., Azji, Europy Środ.-Wsch. i Afryki. Reszta środków może być inwestowana w krótkoterminowe papiery dłużne (do 20%) bądź depozyty (do 20%)

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 wynosi 15,03%
 • ryzyko inwestycyjne (5)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 wynosi 13,57%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Allianz PIMCO Emerging Markets Bond

   Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Markets Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2018 wynosi 6,68%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego