Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (grudzień-Podsumowanie) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (grudzień-Podsumowanie)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecgrudzień

fot.pixabay.com

Pora by zamknąć rok i podsumować ostatnią grupe funduszy a mianowicie fundusze bazujące na inwestycjach w metale szlachetne i nie tylko.Podobnie jak w przypadku pozostałych grup funduszy w trakcie półrocznej analizy bo właśnie od 6 miesięcy dokonujemy oceny najlepszych funduszy alternatywnych pod uwagę bralismy 4 czynniki a mianowicie:


1.Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.


2.Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.


3.Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamiętać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.


4.Niskie opłaty manipulacyjne oraz opłaty za zarządzanie.


Jednak na początek podsumowań kilka danych statystycznych.
W trakcie analiz w naszych zestawieniach pojawiło się 5 funduszy.Grupa niewielka ale prężnie utrzymująca swoje miejsca w czołówce.Zwycięski funduszu okupował miejsce 1 przez 5 miesięcy.Skala stopy zwrotu wahała się w przedziale od 4% do 96%.Pora zatem na przedstawienie wielkiej trójki.


Miejsce pierwsze: PKO Akcji Rynku Złota
(stopa zwrotu w skali roku 60,62%)

Pomimo licznych wahań kursowych fundusz ten zachował największą regularność i w skali półrocznej osiągnął bardzo przyzwoitą stopę zwrotu.Mimo że stopa zwrotu w skali roku nie jest największa to jednak konsekwencja z jaką PKO Akcji Rynku Złota pojawiał się w czołówce musi dawać osobom zarządzającym tym funduszem powód do dumy.Oby w przyszłym roku jeszcze poprawił i tak już znakomity wynik.Poniżej graficzny obraz półrocznych dokonań funduszu.Miejsce drugie: PKO Surowców Globalny
(stopa zwrotu w skali roku 77,30%)


Kolejny fundusz z grupy PKO.Wskoczył on na miejsce pierwsze naszego zestawienia z celującym wynikiem 77,3% w skali roku.Fundusz ten przez długi czas był notowany wśród grupy instrumentów akcyjnych i dopiero pod koniec roku został umiejscowiony w grupie alternatywnej stąd nie został wzięty pod uwagę w zestawieniu najlepszych funduszy z tej grupy.Jednak patrząc na poprzednie dokonania tego funduszu warto mieć go na uwadze przy planowaniu przyszłych inwestycji.Warto również pamiętać że fundusze alternatywne cechują się dużą zmiennośćią notowań a ich wyniki są zależne od popytu na surowce.

Miejsce trzecie: Pioneer Surowców i Energii
(stopa zwrotu w skali roku 15,40%)


Trzeci spośród najlepszych Pioneer Surowców i Energii prezentował się przyzwoicie ale nie oszałamiał wynikami na tle swoich rywali.Warto wspomnieć iż obecny wynik jest najlepszym w skali roku więc fundusz ten nawet w 1 miesiącu nie oferował stopy zwrotu na poziomie choćby 20%.


Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.


1.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 60,62%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 77,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Surowców i Energii

Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Commodity Alpha, do 50% w Pioneer S.F. - EUR Commodities, do 50% w Pioneer Funds Austria - Gold Stock oraz do 50% w Pioneer Funds Austria - Energy Stock. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Pioneer Funds Austria. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 2,20%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2016 to 15,40%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego