Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (listopad) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowanialistopad

fot.pixabay.com

Mamy Grudzień na dworze mrozi, jednak my nie będziemy zamrażać naszego kapitału, i z powodzeniem będziemy go dalej pomnażać.Przed nami kolejna porcja zestawień funduszy akcyjnych, które w poprzednim miesiącu wykazały się znakomitymi wynikami finansowymi.Na finalne podsumowania, i wybór najlepszego i najskuteczniejszego funduszu w skali roku musimy jeszcze poczekać.W styczniu dokonamy podsumowania i przedstawimy najlepszych z najlepszych w skali roku.

Tymczasem przejdzmy do wyników ocenianych instrumentów.Miejsce pierwsze pozostaje bez zmian.Okupuje je fundusz PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny ze stopą zwrotu na poziomie 76,20% (w poprzednim miesiącu 62,83).Drugie miejsce dla debiutanta funduszu Investor Rosja który przez długi okres pozostawał w cieniu konkurentów, notując mizerne wyniki jednak ostatnie pozytywne informacje napływające z Rosji, a także poprawa notowań rubla wpłynęły w sposób znaczący na poprawę notowań tegoż funduszu.Osiągnał on stopę zwrotu na poziomie 49,28%.

Na miejsce trzecie spada fundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, który podobnie jak poprzednicy zanotował lepsze wyniki w skali miesiąc do miesiąca.Obecnie może pochwalić się stopą zwrotu na poziomie 40,45% (w poprzednim miesiącu 25,31%).Poniżej przedstawiam wykresy obrazujące notowania prezentowanych funduszy w skali 3 miesięcy.
1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min. 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 13.12.2016 to 76,20%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Rosja

Polityka lokacyjna tego funduszu jest następująca.Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 13.12.2016 to 49,28%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

3.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz lokuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 13.12.2016 to 40,45%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego