Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (marzec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecmarzec

fot.pixabay.com

Kończymy miesiąc podsumowując dokonania funduszy alternatywnych których polityka inwestycyjna skupia się na lokowaniu kapitału w przemysł surowcowy i spółki związane z branżą wydobywczą.Wyniki ocenianej grupy nie pozostawiają złudzeń.Widać wyrażny zwrot w kierunku innych inwestycji i odpływ kapitału z tej grupy.Już od trzech miesięcy mamy trend spadkowy na funduszach surowcowych.Na taki stan rzeczy moze mieć wpływ trend boczny w notowaniach złota i ropy widoczny dość wyrażnie w ostatnim okresie.Budzi to niechęć i niepokój wśród inwestorów a to skutkuje spadkami.


Ale przejdzmy do analizy.Miejsca pierwsze i drugie pozostają bez zmian.PKO Surowców Globalny zanotował znaczny spadek (stopa zwrotu w skali roku 36,3%).Podobnie sprawy się mają z drugim funduszem z grupy PKO.PKO Akcji Rynku Złota również dołował w zeszłym miesiącu (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 16,35%).Miejsce trzecie dla debiutanta BPH Globalny Żywności i Surowców (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 13,03%).


Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 36,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 16,35%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

3.BPH Globalny Żywności i Surowców

Min. 50% aktywów inwestuje w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 3,75%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 to 13,03%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego