Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (luty) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (luty)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecluty

fot.pixabay.com

Pora na ostatnią grupę funduszy którą w tym miesiącu poddamy analizie.Mowa oczywiście o funduszach alternatywnych.Już na  pierwszy rzut oka widać że kapitał inwestorski zmienia swoje upodobania co skutkuje odpływem kapitału z tej grupy funduszy.Inwestorzy zmienili kierunek na fundusze akcyjne co widać po zniżkach kursowych jak również po wzrostach indeksów giełdowych.


Wprawdzie w ostatnim czasie dość obszernie pisano w mediach branżowych na temat zwiększających się rezerw w kruszcu wśród państw rozwiniętych to jednak nie przełożyło się to na wzrosty funduszy.Obecne spadki mogą być dobrą okazją do inwestycji jesli traktujemy ją jako długoterminową opcję pomnażania kapitału.


Przejdzmy zatem do porównania funduszy z grupy.Doszło tutaj do niewielkich zmian.Miejsce trzecie opuścił Pioneer Surowców i Energii a znalazł się na nim Allianz Surowców i Energii (stopa zwrotu w skali 12 miesięcy 24%).Na miejscu pierwszym bez zmian.Liderowanie utrzymał PKO Surowców Globalny (stopa zwrotu w skali 12 miesięcy 62,6%).Miejsce drugie również spadkowe dla PKO Akcji Rynku Złota (stopa zwrotu w skali 12 miesięcy 32,7%).


Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 62,60%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 32,7%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

3.Allianz Surowców i Energii

Fundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które inwestują w papiery wartościowe spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania, przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i szeroko rozumianej energii) lub naśladują indeksy oparte o akcje takich spółek. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 to 24%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego