Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (marzec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (marzec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszemarzec

fot.pixabay.com

Pora na sprawdzenie skuteczności funduszy pieniężnych i dłużnych za okres marcowy.Podobnie jak to miało miejsce w przypadku grupy instrumentów zrównoważonych i akcyjnych mamy tutaj do czynienia z przestojem i niewielkimi spadkami.W ocenianej grupie doszło do pewnych przetasowań, jednak jak pokazuje historia w wielu przypadkach mieliśmy już do czynienia z funduszami, które pojawiały się w jednym miesiącu by lśnić pełnym blaskiem, aby po tym okresie niknąć w zestawieniach wśród innych średnich funduszy.Przejdzmy jednak do zestawień.Zarówno wśród funduszy pieniężnych jak i dłużnych mamy zmianę lidera.


Na czoło tej pierwszej grupy wspiął się KBC Portfel Pieniężny któremu nie wróżmy sukcesów gdyż grupa KBC niezwykle rzadko pojawia się w naszych notowaniach a fundusze cechują się brakiem regularności stąd jestem niemal pewny że w przyszłym miesiącu to miejsce będzie okupowane przez inny fundusz.Wspomnę tylko KBC zanotował wynik 3,48%.Miejsce drugie dla funduszu UniAktywny Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku 3,33%).Na miejscu trzecim bez zmian UniKorona Pieniężny który pogorszył swoje wyniki względem lutego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,91%).

Przejdzmy teraz do funduszy dłużnych.Tutaj również nie obyło się bez przewietrzenia szeregów czołówki.Mamy nowego starego lidera czyli PKO Papierów Dłużnych USD którego wyniki względem zeszłorocznych są lekko mówiąc niezadowalające.Przypomnę ze PKO mógł pochwalić się stopą zwrotu oscylującą w okolicach 10%.Obecnie lider marca wśród funduszy dłużnych oferuje swoim klientom stopę zwrotu w wysokości 6,58%.


Miejsce drugie dla Allianz Obligacji Globalnych który utrzymał swoją pozycję jednak znacznie obniżył loty jeśli chodzi o wyniki spadek z 7,84 na 5,82% nie pozostawia złudzeń.Na miejsce trzecie spada Skarbiec Lokacyjny który zanotował jeszcze większą stratę niż poprzednik.Stopa zwrotu na poziomie 5,53% wobec 8,58% w lutym rozczarowuje.


Fundusze pieniężne

 • KBC Portfel Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,48%.
 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,33%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,91%.Fundusze dłużne

 • PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 6,58%.
 • Alianz Obligacji Globalnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,82%.
 • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 5,63%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.KBC Portfel Pieniężny

Subfundusz koncentruje się głównie na inwestycjach w instrumenty finansowe polskich emitentów. Od 80% do 100% jego aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Dodatkowo, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat funduszu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100000 zł kolejna wpłata 5000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 3,48%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 3,33%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

3.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 2,91%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 6,58%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz Obligacji Globalnych

Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 8,82%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2017 wynosi 5,63%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego