Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (styczeń) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniestyczeń

fot.pixabay.com

Przed nami kolejny rok.Jaki będzie na rynku inwestycyjnym? czas pokaże, jedno jest pewne liczne zawirowania z którym mieliśmy do czynienia w roku ubiegłym, będą mieć swoją kontynuację w roku 2016.Rynek chiński wciąż pozostaje niewiadomą, a informacje serwowane w mas mediach na temat przegrzania rynku azjatyckiego smoka, wydają się ogólnikowe.

Kryzys migracyjny i sytuacja związana z ożywieniem gospodarczym w USA, powinny w decydujący sposób wpływać na notowania na rynkach kapitałowych.Polacy zmieniają swoje podejście do inwestycji.Coraz większa ilość rodaków porzuca zamrażanie kapitału na lokatach bankowych, i kieruje swoje oszczędności w kierunku funduszy inwestycyjnych.W miesiącu styczniu największą popularnością cieszyły się fundusze dla bardziej zamożnych klientów, zanotowały one wzrost wniesionego kapitału o 0,8 mld zł.

Ale to tyle tytułem wstępu, zgodnie z tradycją jak to ma miejsce w każdym miesiącu dokonamy porównania najlepszych funduszy zrównoważonych w miesiącu styczniu.Kryteria naszej oceny pozostają niezmiennie takie same.To m.in (niski próg wejścia,stopa zwrotu,niskie opłaty manipulacyjne,benchmark).Zapraszam do zapoznania się z zestawieniem poniżej.

1.ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska. Nie więcej niż 30% aktywów stanowią obligacje innych państw, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, a także akcje i obligacje zamienne na akcje.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 2%
 • Opłata za zarządzanie 2%
 • Stopa zwrotu na dzień 29.01.2016 to 1,01%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj


2.Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz ten inwestuje do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzą działalność operacyjną albo uzyskują większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65% lokacji mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym. Do 20% aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień 29.01.2016 to 0,75%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub  bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów mogą stanowić dłużne  papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków może być lokowana w  jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Stopa zwrotu na dzień 29.01.2016 to 0,18%
 • Ryzyko inwestycyjne (2)
 • Można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego