Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (maj) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemaj

fot.pixabay.com

Kolejny miesiąc który przyniósł spore zawirowania na rynku funduszy zrównoważonych.Poprzednie notowania(miesiąc kwiecień) z lekka nas zdziwiły, zwłaszcza jesli chodzi o stopę zwrotu z tychże inwestycji.W miesiącu maju mieliśmy powrót do normalności, czyli powolnego niewielkiego wzrostu, typowego dla tej grupy funduszy.Z piedestału spadł poprzedni lider DB Fund Zrównoważony który w kwietniu mógł pochwalić się niespodziewaną stopą zwrotu na poziomie 4,77% a obecnie zajmuje pozycję 3 z wynikiem zbliżonym do miesiąca marca stopa zwrotu 3,40.Miejsce drugie zajął fundusz Altus który poprawił swoje wyniki względem miesiąca kwietnia z 3,3 do 3,42 w miesiącu maju.

Spokojnym liderem który utrzymuje wzrostową regularność jest PKO Zabezpieczenia Emerytalnego który cyklicznie poprawiał swoje wyniki.1,7 w marcu,2,8 w kwietniu i 3,5 w maju.Poniżej przedstawiłem graficzne zestawienie notowań z 3 miesięcy by lepiej ukazać ścieżkę wzrostową ocenianych funduszy.
1.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 14.06.2016 to 3,5%
 • Ryzyko inwestycyjne (2)
 • Można nabyć tutaj

2.ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska. Nie więcej niż 30% aktywów stanowią obligacje innych państw, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, a także akcje i obligacje zamienne na akcje.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 2%
 • Opłata za zarządzanie 2%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 14.06.2016 to 3,42%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj

3.DB Fund Globalny Zrównoważony

Środki funduszu inwestowane są w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy. Do 60% aktywów może być lokowane bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Aktywa funduszu mogą być denominowane w złotych, euro i dolarach amerykańskich.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 0%
 • Opłata za zarządzanie 2%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 14.06.2016 to 3,40%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego