Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (maj) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecmaj

fot.pixabay.com

Kończymy miesiąc podsumowując wyniki funduszy alternatywnych.Podobnie jak w kwietniu mamy marazm.Trend spadkowy jest kontynuowany już od 4 miesięcy a wpływ na taki stan rzeczy ma sytuacja makroekonomiczna oraz znakomite dane płynące z rynku.


Trwająca hossa na giełdzie coraz lepsza kondycja polskiej gospodarki a także dobre dane ze świata powodują spadki notowań kursu kruszcu.Widać to zarówno w wynikach srebra jak i złota.Obecna sytuacja może być dobrym momentem do rozpoczęcia inwestycji z racji niskich cen.Jednak taki tym lokowania kapitału należy rozważać w perspektywie inwestycji długoterminowej.


Przejdzmy jednak do wyników wielkiej trójki.Mamy tutaj sytuację identyczną jak w miesiącu kwietniu.Zarówno jesli chodzi o pozycje w zestawieniu jak i wyniki.Wszystkie trzy fundusze poniosły stratę.PKO Surowców Globalnych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 14,9%).BPH Żywnosci i Surowców (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,5%).Allianz Surowców i Energii (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 0,9%).


Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 14,90%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.BPH Globalny Żywności i Surowców

Fundusz ten lokuje minimum 50% aktywów w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 3,75%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 5,50%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Allianz Surowców i Energii

Polityka inwestycyjna funduszu jest następująca.Od 60% do 100% aktywów lokowane jest w jednostki i tytuły  uczestnictwa funduszy, które inwestują w papiery wartościowe spółek  prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobywania,  przetwarzania lub pozyskiwania surowców (w tym: ropy naftowej, gazu i  szeroko rozumianej energii) lub naśladują indeksy oparte o akcje takich  spółek. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w  udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 to 0,9%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego