Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (wrzesień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszewrzesień

fot.pixabay.com

Przed nami ostatnia grupa funduszy którą poddamy analizie.Jak pisałem w poprzednich zestawieniach, grupa funduszy pieniężnych i dłużnych jest najchętniej wybierana przez Kowalskiego.Na korzyść analizowanej grupy przemawia dobra stopa zwrotu, oraz relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne.Przejdzmy zatem do szczegółowego omówienia wyników.W miesiącu wrześniu bardzo dobre wyniki święciły fundusze pieniężne, które znacząco poprawiły wyniki w stosunku do poprzedniego miesiąca.


UniAktywny Pieniężny nadal okupuje miejsce pierwsze (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,20%).Na miejscu drugim również bez zmian UniKorona Pieniężny, również odnotował znaczną poprawę zyskowności (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,40%).Jedyna roszada zaszła na pozycji trzeciej.Z podium pożegnał się BPS Płynnościowy, a jego miejsce zajął po zaledwie dwumiesięcznej nieobecności fundusz KBC Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,29%).


Zgoła odmienną sytuację mamy wśród funduszy dłużnych.Tutaj cała trójka odnotowała stratę.Na pozycji pierwszej nie doszło do zmiany.Allianz Pimco Global High Yield pogorszył swoje wyniki z 9,08% do 6,91%).Fundusze które w miesiącu wrześniu okupowały pozycje dwa oraz trzy zamieniły się miejscami.Allianz Pimco Income również pogorszył swoją zyskowność (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,90%).Podobne wyniki zanotował trzeci w zestawieniu Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,52%).


Fundusze pieniężne

 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,20%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,40%.
 • KBC Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,29%.Fundusze dłużne

 • Allianz Pimco Global High Yield obecna stopa zwrotu na poziomie 6,91%.
 • Allianz Pimco Income obecna stopa zwrotu na poziomie 5,90%.
 • Allianz PIMCO Emerging Markets Bond obecna stopa zwrotu na poziomie 4,52%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 wynosi 4,20%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 wynosi 3,01%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.KBC Pieniężny

Fundusz inwestuje aktywa głównie w krótkoterminowe dłużne papiery  wartościowe emitowane lub w pełni gwarantowane przez Skarb Państwa  (bony i obligacje skarbowe), jak również w dłużne papiery wartościowe,  których emitentem są inne podmioty. Jego celem inwestycyjnym jest wzrost  wartości aktywów osiągany poprzez tego typu lokaty w krótkim terminie.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 wynosi 3,29%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Allianz Pimco Global High Yield

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Global High Yield Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 wynosi 6,91%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz Pimco Income

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Income. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z całego świata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 wynosi 5,90%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2017 wynosi 4,52%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego