Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (grudzień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (grudzień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszegrudzień

fot.pixabay.com

Ostatnie roczne podsumowanie przed nami.Analizie poddamy fundusze pieniężne i dłużne.Jest to jedyna grupa funduszy która nie sprawiła zawodu inwestorom.Podobnie jak w zeszłym roku stopy zwrotu omawianych grup były na zbliżonych poziomach.Jest to budujące zważywszy na obecną sytuację na rynkach finansowych.


Również odpływy kapitałowe z funduszy niższego ryzyka były mniejsze.Przejdzmy zatem do oceny poszczególnych funduszy które mogły się pochwalić najlepszymi stopami zwrotu.Zaczynamy od funduszy pieniężnych.Miejsce pierwsze dla Pekao Pieniężny Plus ,który również grudzień zakończył wzrostem (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,50%).Na miejscu drugim uplasował się UniAktywny Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,40%).Ostatnim zwycięskim funduszem na podium został SGB Gotówkowy który podobnie jak poprzednik mógł się pochwalić stopą zwrotu na poziomie 2,40%).


Fundusze dłużne dawały inwestorom jeszcze lepszą stopę zwrotu.Szczególnie w grudniu mieliśmy do czynienia z dużym wybiciem, co w dużym stopniu było podyktowane tąpnięciem na amerykańskiej giełdzie (największe grudniowe spadki od 1931 roku).Stąd wielu inwestorów szukało bezpiecznej przystani lokując swój kapitał w instrumenty dłużne.


Przejdzmy zatem do ocen pierwszej trójki roku 2018.Pozycja pierwsza dla PKO Papierów Dluznych USD (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,20%)Tuż za funduszem PKO uplasował się NN FIO Obligacji 2 (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,10%).Na najniższym stopniu podium usadowił się fundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,70%).

Fundusze pieniężne

 • Pekao Pieniężny Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 2,50%.
 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,40%
 • SGB Gotówkowy obecna stopa zwrotu na poziomie 2,40%.Fundusze dłużne

 • PKO Papierów Dluznych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 5,20%.
 • NN FIO Obligacji 2 obecna stopa zwrotu na poziomie 4,10%.
 • Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO obecna stopa zwrotu na poziomie 3,70%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Pekao Pieniężny Plus

Co najmniej 70% lokat funduszu stanowią krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Średni termin do wykupu obligacji znajdujących się w portfelu funduszu jest nie dłuższy niż 2 lata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,20%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 2,50%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj2.UniAktywny Pieniężny (Dochodowy)

Aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 2,40%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj3.SGB Gotówkowy (Bankowy)

Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Pozostałą część środków fundusz inwestuje w kwity depozytowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 2,40%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj
FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 5,20%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.NN FIO Obligacji 2

Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Przedmiotem lokat funduszu nie mogą być akcje ani inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,53%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 4,10%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w papiery dłużne emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ratingiem Standard & Poor's na poziomie nie niższym niż BBB- dla instrumentów dłużnych oraz A3 dla instrumentów rynku pieniężnego (do 25% lokat mogą stanowić instrumenty o niższym ratingu). Do 100% może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez SP, NBP oraz inne państwa OECD.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2018 wynosi 3,70%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego