Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (luty) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (luty)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszeluty

fot.pixabay.com

Miesiąc marzec kończymy podsumowaniem wyników funduszy pieniężnych i dłużnych za miesiąc luty.Wśród omawianej grupy funduszy nie dochodziło do spektakularnych zmian.Pojawiły się fundusze które już nieraz gosciły w naszych zestawieniach: mowa o funduszu Metlife Pieniężny który powrócił po długiej nieobecności.Jesli chodzi o fundusze dłużne to do zestawienia powrócił Skarbiec Obligacji Instrumentów Dłużnych który tylko przez jeden miesiąc znajdował się poza trójką.


Jeśli chodzi o fundusze pieniężne jak i dłużne to nadal są to instrumenty finansowe które cieszą się niezmienną popularnością wśród Polaków.Odsetek rodaków inwestujących swoje pieniądze w ten typ lokaty jest na stałym poziomie.Ostatnie miesiace są bardzo korzystne szczególnie dla inwestorów którzy postanowili zainwestować w instrumenty dłużne.Obecna sytuacja geopolityczna na świecie pozytywnie wpływała na ciągłość wzrostów i jak widać proces ten powinien być kontynuowany w miesiącach następnych.


Wrócmy zatem do notowań.Zaczniemy od funduszy pieniężnych.Na pozycji pierwszej usadowił się fundusz UniAktywny Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,40%).Pozycja druga dla funduszu który jeszcze w styczniu plasował się na miejscu pierwszym naszego zestawienia.Mowa o funduszu UniKorona Pieniężny który odnotował niewielką stratę (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,20%).Miejsce trzecie dla funduszu Metlife Pieniężny który powraca po dłuższej przerwie z wynikiem 3,80%.


Teraz przyjrzymy się funduszom dłużnym.Tutaj mamy do czynienia z niewielkimi spadkami jednak czołowa grupa pomimo spadków nadal trzyma się mocno.Na pozycji pierwszej utrzymał się fundusz NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 12%).Miejsce drugie również bez zmian dla Allianz PIMCO Emerging Local Bond który podobnie jak poprzednik zanotował niewielki spadek w stosunku miesiąc do miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 11,10%).


Pozycja trzecia dla funduszu Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych który powraca po miesięcznej nieobecnosci z wynikiem lepszym niż w grudniu (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6,20%). Poniżej graficzne zobrazowanie wyników funduszy.


Fundusze pieniężne

 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,40%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,20%.
 • Metlife Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,80%.Fundusze dłużne

 • NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) obecna stopa zwrotu na poziomie 12,01%.
 • Allianz PIMCO Emerging Local Bond obecna stopa zwrotu na poziomie 11,10%.
 • Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych obecna stopa zwrotu na poziomie 6,20%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2018 wynosi 4,40%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2018 wynosi 4,27%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.Metlife Pieniężny

Minimalny udział papierów emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa wynosi 40%. Przedmiotem inwestycji mogą być obligacje o zmiennym oprocentowaniu i dłuższych niż roczne terminach zapadalności, o ile ich okresy odsetkowe są krótsze niż rok. Fundusz może ulokować do 35% aktywów w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, które można wycofać przed jego upływem. Fundusz inwestuje wyłącznie w lokaty denominowane w PLN.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2018 wynosi 3,80%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

FUNDUSZE DŁUŻNE

1.NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa  funduszu NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond), którego główną  kategorią lokat są dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku  pieniężnego, pochodne i depozyty, przede wszystkim w walutach krajów  rozwijających się Ameryki Łac., Azji, Europy Środ.-Wsch. i Afryki.  Reszta środków może być inwestowana w krótkoterminowe papiery dłużne (do  20%) bądź depozyty (do 20%)

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2018 wynosi 12,10%
 • ryzyko inwestycyjne (5)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2018 wynosi 11,10%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne o terminie wykupu powyżej roku, emitowane przez polski Skarb Państwa. Instrumenty przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Modelowy średni termin do wykupu lokat funduszu wynosi 2 lata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2018 wynosi 6,20%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego