Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (marzec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (marzec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszemarzec

fot.pixabay.com

Tym razem podsumowanie wyników osiąganych przez fundusze z grupy bezpiecznych, mowa tutaj o funduszach instrumentów dłużnych.Ich wyniki można określić jednym zdaniem"pozytywne zaskoczenie".Porównując wyniki z obecnego zestawienia i poprzedniego widać wyrażny wzrost zyskowności.

Powód do zadowolenia mogą mieć zwłaszcza posiadacze jednostek funduszu Metlife Obligacji Światowych który poprawił się znacznie z 3,96% do 6,80%.W obecnej sytuacji fundusze dłużne wydają się ciekawą alternatywą inwestycyjną wobec niskiej zyskowności funduszy zrównoważonych.Fundusze pieniężne również osiągneły wyniki lepsze.Altus pieniężny zwiększył zyskowność z 1,57 do 1,68.Patrząc na obecny trend rynkowy, można spodziewać się dalszych wzrostów tej grupy funduszy w najbliższym okresie.Poniżej kryteria oceny funduszy.

 • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

 • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

 • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

 • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.ALTUS Pieniężny

Fundusz lokuje swój kapitał głównie w instrumenty rynku pieniężnego, oraz dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni lub nie rzadziej niż raz na rok. Do 50% wartości aktywów mogą stanowić obligacje przedsiębiorstw, certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 21.04.2016 wynosi 1,68%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania

Obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów funduszu. Fundusz może inwestować od 0% do 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 21.04.2016 wynosi 1,63%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

3.Amundi Płynnościowy

Fundusz ten inwestuje od 66% do 100% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Od 20% do 100% lokat stanowią papiery emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Co najmniej 66% lokat stanowią papiery wartościowe polskich emitentów.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,6%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 21.04.2016 wynosi 1,53%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 21.04.2016 wynosi 6,80%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

Aktywa Funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe, głównie o średnim i długim terminie do wykupu, przy zachowaniu zasady minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta i ryzyka ograniczonej płynności oraz przy akceptacji ryzyka stóp procentowych. Fundusz lokuje nie mniej niż 75% aktywów w papiery wartościowe denominowane w EURO. Do 100% aktywów Funduszu może być lokowane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,20%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 21.04.2016 wynosi 5,24%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Pioneer Obligacji Europejskich Plus

Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zezwala na lokowanie nie mniej ni& 2/3 aktywów w dłużne papiery wartościowe denominowane w euro lub emitowane przez rządy krajów europejskich lub przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje sie w Europie. Do 33% wartości aktywów może być lokowane bezpośrednio w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 21.04.2016 wynosi 4%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego