Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszekwiecień

fot.pixabay.com

Zgodnie z tradycją miesięczne zestawienia kończymy podsumowując wyniki funduszy należących do grupy funduszy mniejszego ryzyka.Mowa o funduszach pieniężnych i dłużnych.Pierwsza grupa po kilku miesiącach zniżek poprawiła swoje wyniki.Wprawdzie nie są one oszałamiajaca ale jest to pozytywna przesłanka ku dalszym wzrostom.


Jeśli chodzi o fundusze bazujące na rynkach obligacyjnych, widać nadal spadki, co jest o tyle dziwne ponieważ stopy procentowe w Polsce są nadal bardzo niskie.Jednak na rynkach światowych następuje uwolnienie rynku stóp.Amerykanie już zapowiedzieli kolejne wzrosty stóp procentowych ,co może wypływać na niższe wyniki rynku obligacji .


Przejdzmy jednak do wyników.Miejsce pierwsze wśród funduszy pieniężnych zajmuje nieprzerwanie od trzech miesięcy UniAktywny Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,31%).Miejsce drugie dla UniKorona Pieniezny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,90%).Na ostatnim stopniu podium uplasował się SGB Gotówkowy (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,70%).Jeśli chodzi o fundusze dłużne, to tak jak pisaliśmy wcześniej wszystkie fundusze z pierwszej trójki pogorszyły wyniki.


Zwłaszcza spadek z 10,02% do 6,4% funduszu ING Obligacji Rynków Wschodzących pokazuje obecny trend na tej grupie funduszy.Miejsce drugie dla  Allianz PIMCO Emerging Local Bond, który również odnotował spore pogorszenie wyników z 9,22% na 6,05%.Na trzecim miejscu Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych, który odnotował najmniejszy spadek jeśli chodzi o stopę zwrotu w skali 12 miesięcznej (5,22%).Uważam jednak ze obecna sytuacja na rynku obligacynym ma charakter przejściowy, i stanowi doskonały moment do akumulacji jednostek.


Fundusze pieniężne

 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,31%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,90%.
 • SGB Gotówkowy obecna stopa zwrotu na poziomie 3,70%.Fundusze dłużne

 • NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących obecna stopa zwrotu na poziomie 6,40%.
 • Allianz PIMCO Emerging Local Bond obecna stopa zwrotu na poziomie 6,05%.
 • Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,22%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 wynosi 4,31%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 wynosi 3,90%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.SGB Gotówkowy

Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Pozostałą część środków fundusz inwestuje w kwity depozytowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 wynosi 3,70%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

FUNDUSZE DŁUŻNE

1.NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa  funduszu NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond), którego główną  kategorią lokat są dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku  pieniężnego, pochodne i depozyty, przede wszystkim w walutach krajów  rozwijających się Ameryki Łac., Azji, Europy Środ.-Wsch. i Afryki.  Reszta środków może być inwestowana w krótkoterminowe papiery dłużne (do  20%) bądź depozyty (do 20%)

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 wynosi 6,40%
 • ryzyko inwestycyjne (5)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 wynosi 6,05%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne o terminie wykupu powyżej roku, emitowane przez polski Skarb Państwa. Instrumenty przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Modelowy średni termin do wykupu lokat funduszu wynosi 2 lata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2018 wynosi 5,22%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego