Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (marzec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemarzec

fot.pixabay.com

Spoglądając na nasze comiesięczne zestawienia funduszy zrównoważonych, warto zauważyć iż stopa zwrotu z inwestycji nie kładzie na kolana.Niestety.Fundusze które w poprzednim miesiącu zajmowały nasze podium ,pogorszyły swoje wyniki.Fundusz PKO zajmuje miejsce 3, po zmniejszeniu stopy zwrotu z 2,52 do 1,70.Altus okupuje miejsce drugie, ale również jego wyniki nie zachwycają.

Spadek zyskowości z 2,05 na 1,9%, a niespodziewaną palmę pierwszeństwa obejmuje DB Fund Globalny Zrównoważony, którego wyniki są nieznacznie lepsze od konkurencji.Roczna stopa zwrotu na poziomie 2,83 co i tak nie jest wynikiem znakomitym.Podsumowując widać znaczny zastój w działaniach funduszy zrównoważonych.Warto zatem zastanowić się nad dywersyfikacją kapitału, i inwestycją w inne instrumenty finansowe.


1.DB Fund Globalny Zrównoważony

Środki funduszu inwestowane są w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy. Do 60% aktywów może być lokowane bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Aktywa funduszu mogą być denominowane w złotych, euro i dolarach amerykańskich.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 0%
 • Opłata za zarządzanie 2%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 19.04.2016 to 2,83%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj


2.ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska. Nie więcej niż 30% aktywów stanowią obligacje innych państw, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, a także akcje i obligacje zamienne na akcje.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 2%
 • Opłata za zarządzanie 2%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 19.04.2016 to 1,9%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 19.04.2016 to 1,70%
 • Ryzyko inwestycyjne (2)
 • Można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego