Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszekwiecień

fot.pixabay.com

Kolejna porcja zestawień przed nami.Badany okres można określić jako bardzo udanym zarówno dla funduszy pieniężnych jak i dłużnych.Szczególnie te drugie imponowały znakomitymi wynikami osiągniętymi na przestrzeni poprzedniego miesiąca.Jeśli chodzi natomiast o pozycje wybranych funduszy to mamy status quo.Zarówno jedne jak i drugie nadal okupują podium nie dopuszczając konkurencji.Doszło jedynie do małego przetasowania wśród funduszy pieniężnych.Fundusz Amundi Płynnościowy wskoczył na miejsce drugie a na miejscu trzecim plasuje się fundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania.Ale przejdzmy do konkretów czyli do wyników poszczególnych instrumentów finansowych.

Fundusze pieniężne

  • Fundusz ALTUS Pieniężny obecnie stopa zwrotu na poziomie 1,9% (poprzednio 1,68%).
  • Amundi Płynnościowy obecnie stopa zwrotu na poziomie 1,87% (poprzednio 1,53%).
  • Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania obecnie stopa zwrotu na poziomie 1,8% (poprzednio 1,63%).    Fundusze dłużne

     • MetLife Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Światowych obecnie stopa zwrotu na poziomie 9,07% (poprzednio 6,80%).
     • Arka BZ WBK Obligacji Europejskich obecnie stopa zwrotu na poziomie 7,16% (poprzednio 5,24%).
     • Pioneer Obligacji Europejskich Plus obecnie stopa zwrotu na poziomie 6,47% (poprzednio 4%).


     Dla osób które po raz pierwszy odwiedzają naszą stronę podaję poniżej kryteria oceny funduszy.

     • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

     • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

     • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

     • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


     FUNDUSZE PIENIĘŻNE

     1.ALTUS Pieniężny

     Fundusz lokuje swój kapitał głównie w instrumenty rynku pieniężnego, oraz dłużne papiery wartościowe o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni lub nie rzadziej niż raz na rok. Do 50% wartości aktywów mogą stanowić obligacje przedsiębiorstw, certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje.

     Ważne informacje

     • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
     • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
     • roczna stopa zwrotu na dzień 16.05.2016 wynosi 1,9%
     • ryzyko inwestycyjne (1)
     • można nabyć tutaj

     2.Amundi Płynnościowy

     Fundusz ten inwestuje od 66% do 100% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Od 20% do 100% lokat stanowią papiery emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Co najmniej 66% lokat stanowią papiery wartościowe polskich emitentów.

     Ważne informacje

     • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
     • opłata za zarządzanie wynosi 0,6%
     • roczna stopa zwrotu na dzień 16.05.2016 wynosi 1,87%
     • ryzyko inwestycyjne (1)
     • można nabyć tutaj

     3.Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania

     Obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów funduszu. Fundusz może inwestować od 0% do 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

     Ważne informacje

     • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
     • opłata za zarządzanie wynosi 2%
     • roczna stopa zwrotu na dzień 16.05.2016 wynosi 1,8%
     • ryzyko inwestycyjne (1)
     • można nabyć tutaj
     FUNDUSZE DŁUŻNE

     1.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

     Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

     Ważne informacje

     • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
     • opłata za zarządzanie wynosi 1%
     • roczna stopa zwrotu na dzień 16.05.2016 wynosi 9,07%
     • ryzyko inwestycyjne (4)
     • można nabyć tutaj

     2.Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

     Aktywa Funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe, głównie o średnim i długim terminie do wykupu, przy zachowaniu zasady minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta i ryzyka ograniczonej płynności oraz przy akceptacji ryzyka stóp procentowych. Fundusz lokuje nie mniej niż 75% aktywów w papiery wartościowe denominowane w EURO. Do 100% aktywów Funduszu może być lokowane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

     Ważne informacje

     • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 500 zł
     • opłata za zarządzanie wynosi 2,20%
     • roczna stopa zwrotu na dzień 16.05.2016 wynosi 7,16%
     • ryzyko inwestycyjne (4)
     • można nabyć tutaj

     3.Pioneer Obligacji Europejskich Plus

     Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zezwala na lokowanie nie mniej ni& 2/3 aktywów w dłużne papiery wartościowe denominowane w euro lub emitowane przez rządy krajów europejskich lub przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje sie w Europie. Do 33% wartości aktywów może być lokowane bezpośrednio w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

     Ważne informacje

     • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 500 zł
     • opłata za zarządzanie wynosi 2%
     • roczna stopa zwrotu na dzień 16.05.2016 wynosi 6,47%
     • ryzyko inwestycyjne (4)
     • można nabyć tutaj

     Brak komentarzy

     zBLOGowani.pl
     Copyright 2019.All rights reserved.
     Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego