Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (luty) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (luty)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanieluty

fot.pixabay.com

Przed nami kolejne zestawienie funduszy zrównoważonych które w lutym mogły pochwalić się dobrymi wynikami inwestycyjnymi.Spoglądając na nasz ranking widać znaczne przetasowania w pierwszej trójce.

Fundusz PKO który w poprzednim miesiącu okupował miejsce 3 ze stopa zwrotu na poziomie 0,18 okazał się najskuteczniejszy i obecnie zajmuje miejsce 1 z wynikiem 2,52 co jest bardzo dobrym wynikiem w tak krótkim okresie czasowym.Poprzedni lider czyli fundusz Altus spadł na miejsce 2 osiągając wynik 2,05 wobec 1,01 w miesiącu poprzednim.

Na 3 miejscu usadowił się fundusz Noble Fund który zajął miejsce funduszu Pioneer rynku amerykańskiego.Zobaczymy czy sytuacja gospodarcza pozwoli obecnym liderom na spokojne przodownictwo w naszych zestawieniach.Czas pokaże.

1.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 F

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 0%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 21.03.2016 to 2,52%
 • Ryzyko inwestycyjne (2)
 • Można nabyć tutaj


2.ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska. Nie więcej niż 30% aktywów stanowią obligacje innych państw, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, a także akcje i obligacje zamienne na akcje.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 2%
 • Opłata za zarządzanie 2%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 21.03.2016 to 2,05%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj


3.Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

Do 50% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Od 40% do 100% aktywów będzie inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Inwestycje w inne kategorie lokat niż wyżej wymienione, nie mogą przekroczyć 10% aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 3%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 21.03.2016 to 0,70%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego