Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (wrzesień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszewrzesień

fot.pixabay.com

Kontynuujemy nasz cykl związany z analizami funduszy pieniężnych i dłużnych.Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich miesiącach nie obyło się bez pozytywów i negatywów.Większość funduszy które w poprzednich miesiącach okupowały miejsca 1-3 zamieniło się miejscami.Do istotnych zmian doszło natomiast w kwestii zystkowności i niestety nie są to dobre wieści.Fundusz który zajął w tym miesiącu pierwsze miejsce poprawił swoje wyniki względem miesiąca poprzedzającego jednak i tak wyniki te są niższe od poprzedniego lider.Wprawdzie spadki są niewielkie ale mogą one zwiastować zmiany trendów rynkowych.

Wśród funduszy pieniężnych liderem został NN Lokacyjny Plus który w poprzednim miesiącu okupował miejsce drugie ze stopą zwrotu na poziomie 2,69% obecnie 2,78%.Poprzedni lider czyli Novo Gotówkowy wogóle nie znalazł się w naszym zestawieniu.Na miejsce drugie z trzeciego awansował fundusz UniKorona Pieniężny który również zaliczył mały progres wzrost z 2,6% w sierpniu do 2,68% we wrześniu.

Mamy również powroty.Mowa o funduszu Investor Płynna Lokata który  był obecny w naszych rankingach w lipcu.Obecna stopa zwrotu funduszu to 2,58%.Jeśli chodzi o fundusze dłużne to mamy do czynienia z niewielkimi przetasowaniami.Miejsce pierwsze dla MetLife Obligacji Światowych.Fundusz ten zanowował lekki wzrost zyskowności z 10,70% na 10,76%.Nas miejscu drugim usadowił się fundusz PKO Papierów Dłużnych USD który pomimo gorszych wyników miesiąc po miesiącu (spadek zyskowności z 9,30% na 8,65%.

Na miejsce trzecie spadł fundusz UniObligacje: Nowa Europa i jest to lekkie rozczarowanie patrząc na znaczny spadek stopy zwrotu z 11,26% w sierpniu na 7,68% we wrześniu.Poniżej przedstawiłem graficzne zobrazowanie wyników funduszy na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Fundusze pieniężne

 • NN Lokacyjny Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 2,78% (poprzednio 2,69%).
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,68% (poprzednio 2,6%).
 • Investor Płynna Lokata obecna stopa zwrotu na poziomie 2,58%.Fundusze dłużne

 • MetLife Obligacji Światowych obecna stopa zwrotu na poziomie 10,76% (poprzednio 10,70%.)
 • PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 8,65% (poprzednio 9,30%.)
 • UniObligacje: Nowa Europa obecna stopa zwrotu na poziomie 7,68% (poprzednio 11,26%.)Dla osób które po raz pierwszy odwiedzają naszą stronę podaję poniżej kryteria oceny funduszy.

 • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

 • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

 • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

 • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.NN Lokacyjny Plus

Fundusz inwestuje w krótko- i średnioterminowe dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Od 66% do 100% aktywów lokowane jest w walucie polskiej. Pozostała część aktywów może być lokowana w listy zastawne, depozyty, jednostki i tytułu uczestnictwa.


Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 20.10.2016 wynosi 2,78%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 20.10.2016 wynosi 2,68%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.Investor Płynna Lokata

Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,40%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 20.10.2016 wynosi 2,58%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj
FUNDUSZE DŁUŻNE

1.MetLife Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 20.10.2016 wynosi 10,76%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 20.10.2016 wynosi 8,56%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.UniObligacje: Nowa Europa

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 20.10.2016 wynosi 7,68%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego