Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (listopad) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (listopad)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszelistopad

fot.pixabay.com

Przed nami ostatnie zestawienia w tym roku.Pod lupę bierzemy fundusze pieniężne i dłużne.Zanim przejdzmy do szczegółowego przedstawienia wyników omawianej grupy,słowo wstępu dla całego otoczenia, i porównanie z pozostałymi funduszami (akcyjnymi i zrównoważonymi).Zarówno fundusze pieniężne jak i dłużne, pogorszyły swoje wyniki względem pażdziernika, jednak skala spadków jest o wiele mniejsza niż w przypadku funduszy wyższego ryzyka.


Polscy inwestorzy, nadal o wiele chętniej wybierali omawiane fundusze do swojego portfela inwestycyjnego.Szczególnie fundusze dłużne, którym nadal sprzyjają niskie stopy procentowe, oraz sytuacja makroekonomiczna na świecie(Załamanie na amerykańskim rynku akcji,Brexit,Spowolnienie gospodarcze w Niemczech,Francji,Wojna celna USA-Chiny,Podnoszenie stóp procentowych w USA i ograniczanie emisji dolara przez FED).


Wobec niepewnej przyszłości, społeczeństwa lokują swój kapitał w walutę(obligacje) i kruszec, i taki trend powoli wyłania się z poczynań inwestorów.Uważam że obecny trend będzie kontynuowany, ponieważ nic nie wskazuje na to by świat miał pomysł na wyjscie z impasu, i bliżej nam do kolejnego globalnego kryzysu, niż do hossy na rynkach finansowych.Wiele odpowiedzi powinniśmy poznać w 2019 roku, gdy dojdzie do kolejnych podwyżek stóp procentowych w USA oraz zaostrzenia wojny celnej.


Te czynniki oraz twardy Brexit, powinny być gwożdziem do trumy dla gospodarki, i początkiem recesji której skala może przybrać różne oblicza.Ale pora wrócić do omawiania wyników funduszy pienieżnych i dłużnych w listopadzie.Zaczniemy od funduszy pieniężnych.Miejsce pierwsze dla Pekao Pieniężny Plus (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,09%).Na pozycji drugiej uplasował się SGB Gotówkowy (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 1,97%).


Ostatnie miejsce na pudle dla UniAktywny Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 1,93%).Jeśli chodzi o fundusze dłużne to sytuacja w miesiącu listopadzie wyglądała następująco.Miejsce pierwsze dla NN FIO Obligacji 2 (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,35%).Na pozycji drugiej uplasował się BGŻ BNP Paribas Obligacji (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,03%).Ostatnie miejsce na podium dla PKO Papierów Dłużnych USD (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,85%).


Fundusze pieniężne

 • Pekao Pieniężny Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 2,09%.
 • SGB Gotówkowy obecna stopa zwrotu na poziomie 1,97%.
 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 1,93%.Fundusze dłużne

 • NN FIO Obligacji 2 obecna stopa zwrotu na poziomie 3,35%.
 • BGŻ BNP Paribas Obligacji obecna stopa zwrotu na poziomie 3,03%.
 • PKO Papierów Dluznych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 2,85%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Pekao Pieniężny Plus

Co najmniej 70% lokat funduszu stanowią krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Średni termin do wykupu obligacji znajdujących się w portfelu funduszu jest nie dłuższy niż 2 lata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,20%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2018 wynosi 2,09%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj2.SGB Gotówkowy

Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Pozostałą część środków fundusz inwestuje w kwity depozytowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2018 wynosi 1,97%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj3.UniAktywny Pieniężny

Aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2018 wynosi 1,93%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutajFUNDUSZE DŁUŻNE

1.NN FIO Obligacji 2

Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Przedmiotem lokat funduszu nie mogą być akcje ani inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,53%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2018 wynosi 3,35%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj2.BGŻ BNP Paribas Obligacji

Nie mniej niż 70% aktywów funduszu stanowią instrumenty o charakterze dłużnym. Do 50% aktywów fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Od 0% do 10% aktywów funduszu może być lokowane w obligacje zamienne na akcje. Nie więcej niż 10% aktywów funduszu mogą stanowić jednostki oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2018 wynosi 3,03%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.PKO Papierów Dluznych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 30.11.2018 wynosi 2,85%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego