Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (czerwiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszeczerwiec

fot.pixabay.com

Przed nami kolejna porcja zestawień.Jak co miesiąc przedstawimy fundusze obligacyjne i pieniężne, które w ostatnim okresie były najatrakcyjniejsze dla inwestorów.Porównując poprzednie wykresy widać pewne zmiany.Spośród funduszy pienięznych, jedynie funduszowi Investor Płynna Lokata udało się pozostać w czołówce.Pozostałe miejsca na podium zajęły SGB Gotówkowy oraz KBC Pieniężny oba z poziomem zyskowności 2,02%.Zwycięzca czyli fundusz Investor Płynna Lokata, poprawił swoje wyniki i obecnie oferuje zwrot z inwestycji na poziomie 2,18%.Przeglądając fundusze dłużne, mamy jedną zmianę w trójce.Z podium żegna się Arka BZ WBK Obligacji Europejskich a jego miejsce zajął  MetLife Obligacji Światowych który był obecny na naszej liście już w poprzednim roku.Lider pozostaje niezmienny a jest nim PKO Papierów Dłużnych USD z wynikiem 11,07% zwrotu w skali roku.W miesiącu poprzednim mógł pochwalić się wynikiem 9,87%.Szczegóły i opisy wyników funduszy przedstawiłem poniżej.

Fundusze pieniężne

 • Investor Płynna Lokata obecna stopa zwrotu na poziomie 2,18% (poprzednio 1,96%).
 • SGB Gotówkowy obecna stopa zwrotu na poziomie 2,02%.
 • KBC Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,02%.Fundusze dłużne

 • PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 11,07 (poprzednio 9,87%.)
 • MetLife Obligacji Światowych obecna stopa zwrotu na poziomie 9%.
 • UniObligacje: Nowa Europa obecna stopa zwrotu na poziomie 7,68% (poprzednio 8,8%).Dla osób które po raz pierwszy odwiedzają naszą stronę podaję poniżej kryteria oceny funduszy.

 • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

 • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

 • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

 • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Investor Płynna Lokata

Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,40%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.07.2016 wynosi 2,18%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.SGB Gotówkowy

Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Pozostałą część środków fundusz inwestuje w kwity depozytowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.07.2016 wynosi 2,02%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.KBC Pieniężny

Fundusz inwestuje aktywa głównie w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane lub w pełni gwarantowane przez Skarb Państwa (bony i obligacje skarbowe), jak również w dłużne papiery wartościowe, których emitentem są inne podmioty. Jego celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów osiągany poprzez tego typu lokaty w krótkim terminie.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.07.2016 wynosi 2,02%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj
FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.07.2016 wynosi 11,07%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.MetLife Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.07.2016 wynosi 9%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.UniObligacje: Nowa Europa

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.07.2016 wynosi 7,68%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego