Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (sierpień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (sierpień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszesierpień

fot.pixabay.com

Pora na kolejną porcję zestawień, tym razem związaną z funduszami pieniężnymi i dłużnymi.Na wstępie zaznaczę iż w poprzednim miesiącu nie doszło do spektakularnych roszad wśród ocenianych instrumentów, co wskazuje na pewną stabilizację, oraz znakomitą skuteczność ocenianych przez nas funduszy.Widać to znakomicie po wynikach funduszy dłużnych.Każdy z nich zanotował wzrost zyskowności względem miesiąca poprzedzającego.Nowa Europa poprawił zyskowność z 9,51% w lipcu do 11,26% w sierpniu.

MetLife Obligacji Światowych poprawił wynik z 9,5% do 10,7% natomiast PKO Papierów Dłużnych USD po lekkich wahnięciach, gdy w lipcu uzyskał stopę zwrotu 6,17% powrócił na ścieżkę wzrostu, z wynikiem 9,30%.Podobna sytuacja miała miejsce wśród funduszy pieniężnych.Lider pozostał niezmienny.Mowa o funduszu Novo Gotówkowy który kontynuował w sierpniu trend wzrostowy z wynikiem 3,08% poprzednio 2,6%.

Na drugim miejscu mamy debiutanta, fundusz z grupy Nationale Nederlanden, Lokacyjny Plus z wynikiem 2,69 będziemy bacznie obserwować dalsze poczynania tego funduszu w kolejnych miesiącach.Na miejscu trzecim pozostał niezmiennie fundusz UniKorona Pieniężny, który nieznacznie poprawił się względem miesiąca lipca.Obecna stopa zwrotu na poziomie 2,6% w lipcu 2,5%.Tymczasem zapraszam do zapoznania z graficznym wykresem obrazującym wyniki z ostatnich trzech miesięcy.

Fundusze pieniężne

 • Novo Gotówkowy obecna stopa zwrotu na poziomie 3,08% (poprzednio 2,6%).
 • NN Lokacyjny Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 2,69%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,6 (poprzednio 2,5%).Fundusze dłużne

 • UniObligacje: Nowa Europa obecna stopa zwrotu na poziomie 11,26% (poprzednio 9,51%.)
 • MetLife Obligacji Światowych obecna stopa zwrotu na poziomie 10,7% (poprzednio 9,5%.)
 • PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 9,30% (poprzednio 6,17%.)Dla osób które po raz pierwszy odwiedzają naszą stronę podaję poniżej kryteria oceny funduszy.

 • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

 • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

 • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

 • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Novo Gotówkowy

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w krótkoterminowe papiery dłużne (o terminie wykupu do 1 roku) i inne instrumenty finansowe o zbliżonym poziomie ryzyka. Do 100% aktywów fundusz może lokować w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 22.09.2016 wynosi 3,08%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.NN Lokacyjny Plus

Fundusz inwestuje w krótko- i średnioterminowe dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Od 66% do 100% aktywów lokowane jest w walucie polskiej. Pozostała część aktywów może być lokowana w listy zastawne, depozyty, jednostki i tytułu uczestnictwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 22.09.2016 wynosi 2,69%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.UniKorona Pieniężny

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 22.09.2016 wynosi 2,6%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj
FUNDUSZE DŁUŻNE

1.UniObligacje: Nowa Europa

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 22.09.2016 wynosi 11,26%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.MetLife Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 22.09.2016 wynosi 10,7%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 22.09.2016 wynosi 9,30%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego