Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (czerwiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: funduszeemeryturaoszczędności

fot.freepik.com

Lato w pełni jednak my nie zapominamy o emeryturze, stąd kontynuacja naszego cyklu poświęconego funduszom pieniężnym i zrównoważonym, które są ciekawą alternatywą dla innych inwestycji.Tak jak w poprzednich miesiącach dokonamy porównania, opierając się o ustalone wcześniej kryteria.Po upływie 6 miesięcy dokonamy podsumowania półrocza  i stworzymy ranking premium obejmujący fundusze którym udało się utrzymać wysoką stopę zwrotu na przestrzeni półrocza.Do dzieła;)

FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Copernicus FIO Subfundusz Płynnościowy Plus

Polityka inwestycyjna funduszu opiera się lokowaniu  od 70% do 100% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz w dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu lub okres odsetkowy nie przekraczają 397 dni. Środki są lokowane zarówno w dług skarbowy, jak i korporacyjny, ale tylko spółek o wysokiej wiarygodności potwierdzonej przez agencje ratingowe. Pozostałą część aktywów stanowią inne niż ww. papiery dłużne oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 4,00%
 • można nabyć na www.copernicus.pl

2.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy

100% aktywów subfunduszu mogą stanowić lokaty w państwach należących do OECD, jednak decyzją Towarzystwa inwestycje skoncentrowane będą na rynku polskim. Min. 70% aktywów Subfunduszu będzie inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz wierzytelności wobec osób fizycznych. Pozostałe środki mogą być inwestowane w waluty, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa funduszy i depozyty.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,34%
 • można nabyć na www.superfund.pl

3.Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania

Polityka inwestycyjna funduszu opera się na obligacjach emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa co stanowi conajmniej  50% aktywów funduszu. Fundusz może inwestować od 0% do 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,19%
 • można nabyć na www.altustfi.pl

FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Światowy Fundusz Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Papierów Dłużnych USD

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, denominowane w USD, dopuszczone (lub niedopuszczone) do publicznego obrotu w Polsce lub w innych państwach Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczonych, np. na giełdach Nowego Jorku i Chicago. Subfundusz zakłada inwestycje w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty posiadające rating na poziomie co najmniej BB lub równoważnym, wydany przez uznaną agencję ratingową.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 21,60%
 • można nabyć na www.pkotfi.pl

2.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

Fundusz inwestuje swoje środki w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 15,54%
 • można nabyć na www.metlife.pl

3.UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniObligacje: Nowa Europa

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i  obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w  obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty,  których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 5,68%
 • można nabyć na www.union-investment.pl
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego