Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (lipiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (lipiec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszeranking

fot.pixabay.com

Kontynuujemy nasz cykl w którym dokonujemy comiesięcznej analizy rynku funduszy inwestycyjnych oferujących przyzwoite oprocentowanie w długoterminowej perspektywie bo o takiej mowa w
przypadku lokowania kapitału z przeznaczeniem na przyszłe wydatki.Tak jak to miało miejsce w poprzednich miesiącach analiza będzie bazować na następujących kryteriach.Niski próg wejścia,niskie koszty manipulacyjne,wysoka stopa zwrotu w okresie 12 miesięcznym.Za kilka miesięcy dokonamy podsumowania okresu pólrocznego i wyłonimy top three funduszy które w naszym zestawienu były na czele w najdłuższym okresie.A więc zaczynamy.

FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Copernicus Płynnościowy Plus

Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego jak również w dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu lub okres odsetkowy nie przekraczają 397 dni. Środki są lokowane zarówno w dług skarbowy, jak i korporacyjny, ale tylko spółek o wysokiej wiarygodności
potwierdzonej przez agencje ratingowe. Pozostałą część aktywów stanowią inne  papiery dłużne oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 4,27%
 • można nabyć na www.copernicus.pl

2.Superfund Płynnościowy

Według statutu do 100% aktywów subfunduszu mogą stanowić lokaty w państwach należących do OECD,jednak decyzją Towarzystwa inwestycje skoncentrowane będą na rynku polskim. Min. 70% aktywów Subfunduszu będzie inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz wierzytelności wobec osób fizycznych.Pozostałe środki mogą być inwestowane w waluty, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa funduszy i depozyty.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,58%
 • można nabyć na www.superfund.pl

3.Superfund Pieniężny

Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest głównie w instrumenty dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku
lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok, oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy pieniężnych i gotówkowych.
Pozostałą część lokat funduszu stanowią depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,7%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 3,32%
 • można nabyć na www.superfund.pl

FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD PKO Światowy Fundusz Walutowy FIO

Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, denominowane w USD, dopuszczone (lub niedopuszczone) do publicznego obrotu w Polsce lub w innych państwach Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczonych, np. na giełdach Nowego Jorku i Chicago. Subfundusz zakłada inwestycje w dłużne
papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty posiadające rating na poziomie co najmniej BB lub równoważnym, wydany przez uznaną agencję ratingową.


Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 16,85%
 • można nabyć na www.pkotfi.pl


2.MetLife Obligacji Światowych MetLife SFIO Parasol Światowy

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds,
Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych,lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 10,26%
 • można nabyć na www.metlife.pl

3.KBC Papierów Dłużnych

Od 70 do 100% aktywów subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,przy czym główną kategorią lokat będą instrumenty finansowe o terminie zapadalności powyżej jednego roku.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,35%
 • roczna stopa zwrotu na dzień dzisiejszy wynosi 4,69%
 • można nabyć na www.kbctfi.pl

Obserwując zmiany jakie zaszły w naszym zestawieniu widać że copernicus trzyma się mocno i raczej nie planuje oddać przodownictwa w zestawieniu funduszy pieniężnych natomiast wśród funduszy dłużnych dominuje PKO Papierów Dłużnych USD ciekawe jak długo.Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego