Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (sierpień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrównoważoneinwestycje

fot.pixabay.com

Po dłuższej przerwie wracamy do naszego comiesięcznego zestawienia najciekawszych funduszy zrównoważonych, oferujących bardzo przyzwoitą stopę zwrotu na przestrzeni roku.Podobnie jak w przypadku funduszy akcyjnych, od tego miesiąca nasza analiza zostanie wzbogacona o ocenę ryzyka inwestycji.Poziom 1 to niskie ryzyko lokacyjne, natomast 7 oznacza bardzo duże ryzyko inwestycyjne ,ale i potencjalnie wyższy zysk.W grudniu dokonamy swoistego podsumowania w trakcie którego wybierzemy fundusze które utrzymywały się najdłużej na szczycie naszego zestawienia.Do dzieła.

1.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C

Do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa  Superfund Green One. Fundusz może także inwestować w inne instrumenty  finansowe: papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz tytuły  uczestnictwa innych funduszy zagranicznych, instrumenty rynku  pieniężnego, instrumenty pochodne oraz depozyty. Fundusz źródłowy jest  funduszem typu managed futures, który inwestuje głównie w instrumenty  pochodne, zarówno bezpośrednio jak i poprzez uczestnictwo w funduszach  hedgingowych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,2%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 10,45%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 10,20%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

3.Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B

Do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa Superfund Green One. Fundusz może także inwestować w inne instrumenty finansowe: papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne oraz depozyty. Fundusz źródłowy jest funduszem typu managed futures, który inwestuje głównie w instrumenty pochodne, zarówno bezpośrednio jak i poprzez uczestnictwo w funduszach hedgingowych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,2%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 8,71%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

4.Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

100% aktywów funduszu inwestowana jest w jednostki uczestnictwa Superfund Trend Podstawowy SFIO

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 8,19%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego