Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (maj) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (maj)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszemaj

fot.pixabay.com

Wakacje za pasem wszystkim udziela się letnia sielanka i spokój to samo można powiedzieć o wynikach funduszy pieniężnych i dłużnych w maju.Wszystkie zachowały swoje miejsca z miesiąca poprzedniego oraz zanotowały mniejsze bądz większe wzrosty.Jest to bardzo dobra wiadomość zwarzywszy na obecną sytuację na światowych rynkach czyli bardzo dobrą kondycję gospodarek światowych jeśli chodzi o fundamenty.Widać to dobitnie po spadkach cen złota i ropy w ostatnim czasie.


Przejdzmy zatem do konkretów.Na miejscu pierwszym wśród funduszy pieniężnych UniAktywny Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku 4%).Miejsce drugie również bez zmian dla UniKorony Pieniężnego (stopa zwrotu w skali roku 3,4%).Na pozycji trzeciej ulokował się fundusz KBC Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku 3%).Fundusze dłużne również bez zmian.Pierwsza lokata dla Allianz Obligacji Globalnych (stopa zwrotu w skali roku 5,3%).Na kolejnych pozycjach Skarbiec Lokacyjny (stopa zwrotu w skali roku 5,3%) oraz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych (stopa zwrotu w skali roku 4,2%).Oby kolejne miesiące były równie owocne dla inwestorów lokujących swoje pieniądze w ten typ instrumentów finansowych.


Fundusze pieniężne

 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,4%.
 • KBC Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3%.Fundusze dłużne

 • Alianz Obligacji Globalnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,3%.
 • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 5,3%.
 • Aviva Investors Dł Papierów Korporacyjnych obecna stopa zwrotu na poziomie 4,2%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 wynosi 4%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 wynosi 3,4%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.KBC Portfel Pieniężny

Subfundusz koncentruje się głównie na inwestycjach w instrumenty finansowe polskich emitentów. Od 80% do 100% jego aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Dodatkowo, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat funduszu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100000 zł kolejna wpłata 5000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 wynosi 3%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Allianz Obligacji Globalnych

Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 wynosi 5,3%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

2.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 wynosi 5,3%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


3.Aviva Investors Dł Papierów Korporacyjnych

Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe  dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku  pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się  instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego  odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów  stanowią lokaty emitentów polskich.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2017 wynosi 4,2%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego