Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (kwiecień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniekwiecień

fot.pixabay.com

Miesiąc kwiecień przyniósł kolejne niespodziewane rozstrzygnięcia.Mowa o stopach zwrotu poszczególnych funduszy zrównoważonych.Jeśli chodzi o nasze zestawienie to mamy wynik identyczny z miesiącem poprzednim.Wszystkie fundusze pozostały na swoich miejscach.Ba poprawiły swoje wyniki, a lider czyli DB Fund Globalny Zrównoważony skoczył w wynikach z 2,83 w poprzednim miesiącu, do 4,77% co jest o tyle dziwne że sytuacja geopolityczna nadal jest niestabilna.Na wzrost notowań wpływ mogła mieć decyzja Rady Polityki Pieniężnej, o pozostawieniu na niezmienionym poziomie stóp procentowych w naszym kraju.

Ten przykład dobitnie pokazuje że rynki kapitałowe nie zawsze są przewidywalne, jednak będziemy pilnie obserwować dalszy rozwój sytuacji, względem tego funduszu.Dla uzupełnienia podam iż pozostałe fundusze czyli ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny poprawił się z 1,9% na 3,3%, a fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E również odnotował wzrost z 1,7%, na 2,8%.Ciekawe jak długo utrzymają skuteczność ponieważ ostatnie ruchy funduszy zrównoważonych przypominają sinusoidę.


1.DB Fund Globalny Zrównoważony

Środki funduszu inwestowane są w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy. Do 60% aktywów może być lokowane bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Aktywa funduszu mogą być denominowane w złotych, euro i dolarach amerykańskich.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 0%
 • Opłata za zarządzanie 2%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 13.05.2016 to 4,77%
 • Ryzyko inwestycyjne (4)
 • Można nabyć tutaj


2.ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska. Nie więcej niż 30% aktywów stanowią obligacje innych państw, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, a także akcje i obligacje zamienne na akcje.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 2%
 • Opłata za zarządzanie 2%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 13.05.2016 to 3,3%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj


3.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 13.05.2016 to 2,8%
 • Ryzyko inwestycyjne (2)
 • Można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego