Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (marzec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (marzec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszemarzec

fot.pixabay.com

Pora na podsumowanie wyników najchętniej wybieranych w ostatnim czasie funduszy pienieznych i dłuznych.Mamy tutaj do czynienia z pewną niespodzianką, ponieważ w miesiącu marcu grupa funduszy która przez wielu była najchętniej wybierana jeśli chodzi o inwestycje zaczęla zniżkować.Wszystkie omawiane fundusze odnotowały spadki.


Wprawdzie ich skala nie jest znacząca, jednak warto odnotować iż jest to juz drugi miesiąc w trakcie którego fundusze pienieżne i dłużne zniżkują.Narazie nie można jeszcze mówić o kryzysie na rynku instrumentów bezpiecznych, jednak warto cały czas monitorować sytuację.Paradoksalnie na obecny stan rzeczy wpływ moze mieć nadmierne zainteresowanie tą grupą instrumentów.


Jest ono rekordowe, ponieważ z miesiąca na miesiąc do funduszy pieniężnych i dłużnych wpływa coraz więcej kapitału.Zaczniemy od funduszy pieniężnych, tutaj mamy sytuację zbliżoną do miesiąca lutego.Na miejscu pierwszym ulokował się UniAktywny Pieniężny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,19%).Mamy tu do czynienia z niewielkim spadkiem względem lutego, gdy fundusz oferował stopę zwrotu na poziomie 4,40%.Miejsce drugie dla UniKorona Pieniężny (stopa zwrotu na poziomie 3,96%).Na ostatnim stopniu podium mamy fundusz SGB Gotówkowy, który powraca do notowań po kilku miesiącach rozłąki (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,64%).


Teraz zajmiemy się grupą funduszy dłużnych.Na miejscu pierwszym niezmiennie NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących który również odnotował spadek względem lutego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 10,02%).Pozycja druga również bez zmian dla Allianz PIMCO Emerging Local Bond (stopa zwrotu na poziomie 9,22%).


Ostatnie miejsce na podium dla Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,43%).


Fundusze pieniężne

 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,19%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,96%.
 • SGB Gotówkowy obecna stopa zwrotu na poziomie 3,64%.Fundusze dłużne

 • NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) obecna stopa zwrotu na poziomie 10,02%.
 • Allianz PIMCO Emerging Local Bond obecna stopa zwrotu na poziomie 9,22%.
 • Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,43%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2018 wynosi 4,19%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2018 wynosi 3,96%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.SGB Gotówkowy

Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Pozostałą część środków fundusz inwestuje w kwity depozytowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2018 wynosi 3,64%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

FUNDUSZE DŁUŻNE

1.NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa  funduszu NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond), którego główną  kategorią lokat są dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku  pieniężnego, pochodne i depozyty, przede wszystkim w walutach krajów  rozwijających się Ameryki Łac., Azji, Europy Środ.-Wsch. i Afryki.  Reszta środków może być inwestowana w krótkoterminowe papiery dłużne (do  20%) bądź depozyty (do 20%)

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2018 wynosi 10,02%
 • ryzyko inwestycyjne (5)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2018 wynosi 9,22%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne o terminie wykupu powyżej roku, emitowane przez polski Skarb Państwa. Instrumenty przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Modelowy średni termin do wykupu lokat funduszu wynosi 2 lata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2018 wynosi 5,43%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego