Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (luty) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (luty)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszeluty

fot.pixabay.com

Jak co miesiąc bierzemy na tapetę wyniki funduszy pieniężnych i dłużnych, które w ostatnim czasie dawały swoim inwestorom nieżle zarobić.Wprawdzie w obliczu hossy zyskowność funduszy bezpiecznych jest niższa aniżeli funduszy akcyjnych, ale w perspektywie długoterminowej a taką jest emerytura sukcesywnie zabezpiecza nasz kapitał przed inflacją, i znacząco zwiększa zasobnosć naszych portfeli.Przejdzmy zatem do zestawień bo o nie w gruncie rzeczy chodzi.Zacznijmy od funduszy pieniężnych.


Tutaj bez niespodzianek, niewielkie przetasowania na miejscu trzecim pojawił się fundusz UniKorona Pieniężny który już w zeszłym roku był obecny w naszych notowaniach (obecna stopa zwrotu w skali 12 m 3% ).Miejsce pierwsze oraz drugie pozostaje bez zmian,Uni Aktywny Pieniężny ponownie poprawił wyniki (obecna stopa zwrotu w skali 12 m 3,32% ).Natomiast NN Lokacyjny Plus również nie ma zamiaru pozostawać w tyle i również zanotował wzrost zyskowności (obecna stopa zwrotu w skali 12 m 3,27% ).


Pora na fundusze dłużne.Tutaj również nie dochodziło do wielu zmian.Liderzy pozostali na swoich miejscach i podobnie jak fundusze pieniężne zanotowały wzrosty.Liderem pozostaje Skarbiec Lokacyjny (obecna stopa zwrotu w skali 12 m 8,58% ).Pozycja druga również wzrostowa dla Allianz Obligacji Globalnych (obecna stopa zwrotu w skali 12 m 7,84% ).Po dłuższej przerwie do naszych notowań powraca Metlife Obligacji Światowych (obecna stopa zwrotu w skali 12 m 6,71% ).


Fundusze pieniężne

 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3,32%.
 • NN Lokacyjny Plus obecna stopa zwrotu na poziomie 3,27%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 3%.Fundusze dłużne

 • Skarbiec Lokacyjny obecna stopa zwrotu na poziomie 8,58%.
 • Alianz Obligacji Globalnych obecna stopa zwrotu na poziomie 7,84%.
 • Metlife Obligacji Światowych obecna stopa zwrotu na poziomie 6,71%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 wynosi 3,32%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.NN Lokacyjny Plus

Fundusz inwestuje w krótko- i średnioterminowe dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Od 66% do 100% aktywów lokowane jest w walucie polskiej. Pozostała część aktywów może być lokowana w listy zastawne, depozyty, jednostki i tytułu uczestnictwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 wynosi 3,27%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 wynosi 3%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Skarbiec Lokacyjny

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 wynosi 8,58%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.Allianz Obligacji Globalnych

Od 60% do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne dłużnych funduszy zagranicznych. Do 40% może być inwestowane bezpośrednio w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 wynosi 7,84%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.Metlife Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2017 wynosi 6,71%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego