Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (maj) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (maj)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszemaj

fot.pixabay.com

Pora na kolejne zestawienia.Poprzedni miesiąc bogaty był w liczne niespodzianki.Zaledwie dwa spośród wymienianych w poprzednich miesiącach funduszy, utrzymały się w naszym rankingu.Powróciły dawne fundusze które w poprzednim roku gościły w naszych rankingach, ale i mamy kilka nowości.Fundusze które pozostały  w naszym zestawieniu to wśród funduszy pieniężnych Amundi Płynnościowy który poprawił swoje wyniki względem miesiąca poprzedniego z 1,87 w kwietniu do 2,15 w maju oraz fundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich z funduszy dłużnych który również poprawił swoje wyniki 7,16 w kwietniu i 8,18 w maju.Nowe fundusze w naszym rankingu to Novo Gotówkowy wśród funduszy gotówkowych oraz Uni Obligacje Nowa Europa wśród dłużnych.

Fundusze pieniężne

 • Fundusz Novo Gotówkowy obecna stopa zwrotu na poziomie 2,3%.
 • Amundi Płynnościowy obecna stopa zwrotu na poziomie 2,15% (poprzednio 1,87%).
 • Investor Płynna Lokata obecna stopa zwrotu na poziomie 1,96%.Fundusze dłużne

 • PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 9,87%.
 • Uni Obligacje Nowa Europa obecna stopa zwrotu na poziomie 8,8%.
 • Arka BZ WBK Obligacji Europejskich obecna stopa zwrotu na poziomie 8,18% (poprzednio 7,16%).


Dla osób które po raz pierwszy odwiedzają naszą stronę podaję poniżej kryteria oceny funduszy.

 • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

 • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

 • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

 • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Novo Gotówkowy

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w krótkoterminowe papiery dłużne (o terminie wykupu do 1 roku) i inne instrumenty finansowe o zbliżonym poziomie ryzyka. Do 100% aktywów fundusz może lokować w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 17.06.2016 wynosi 2,3%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.Amundi Płynnościowy

Fundusz ten inwestuje od 66% do 100% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Od 20% do 100% lokat stanowią papiery emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Co najmniej 66% lokat stanowią papiery wartościowe polskich emitentów.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,6%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 17.06.2016 wynosi 2,15%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

3.Investor Płynna Lokata

Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,40%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 17.06.2016 wynosi 1,96%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 17.06.2016 wynosi 9,87%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.Uni Obligacje Nowa Europa

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 17.06.2016 wynosi 8,8%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

Aktywa Funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe, głównie o średnim i długim terminie do wykupu, przy zachowaniu zasady minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta i ryzyka ograniczonej płynności oraz przy akceptacji ryzyka stóp procentowych. Fundusz lokuje nie mniej niż 75% aktywów w papiery wartościowe denominowane w EURO. Do 100% aktywów Funduszu może być lokowane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 500 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,20%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 17.06.2016 wynosi 8,18%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego