Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (wrzesień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniawrzesień

fot.pixabay.com

Nastał pażdziernik więc najwyższa pora by poddać analizie fundusze akcyjne, których wyniki zyskowności tym razem stały pod znakiem spadków.Na taki stan rzeczy mogło wpłynąc wiele czynników.Jeśli chodzi o fundusz akcyjny PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny, to były to malejący popyt na surowce co skutkowało obniżkami cen walorów na przestrzeni ostatniego miesiąca.Warto zaznaczyć iż fundusz PKO w poprzednim zestawieniu mógł pochwalić się zyskownością w skali rocznej na poziomie 55,01, natomiast obecnie stopa zwrotu wynosi 42,80.

Jednak nawet taki spadek nie odebrał funduszowi z grupy PKO palmy pierwszeństwa pomimo wzrostu zyskowności funduszu z grupy Inwestors który miesiąc po miesiącu poprawia swoje wyniki (w sierpniu 24,3) obecnie 29,6 co jest znaczącym wzrostem obserwując wyniki tego funduszu w skali 3 miesięcznej.

Na trzecim stopniu podium również bez zmian, fundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych również obniżył loty i zredukował swoją stopę zwrotu z 23,9 w sierpniu do 20,62 we wrześniu.Wpływ na taki stan rzeczy mógł mieć stan załamania w sektorze energetycznym i bankowym.Spółki z tych sektorów bardzo często wypłacają dywidendy.Obecna polityka państwa obciążająca sektor zarówno bankowy jak i energetyczny, spowodowała znaczne spadki wśród spółek skarbu państwa, i redukcje planów dywidendowych.Poniżej przedstawiam wykresy obrazujące notowania prezentowanych funduszy w skali 3 miesięcy.
1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min. 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 14.10.2016 to 42,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.Investor Ameryka Łacińska

Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje i inne papiery wartościowe emitentów mających siedzibę w krajach Ameryki Łacińskiej, takich jak: Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru oraz Wenezuela. Inwestycje te dokonywane są za pośrednictwem jednostek uczestnictwa emitowanych przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Latin American Equities.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 14.10.2016 to 29,60%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Fundusz lokuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy z siedzibą w jednym z państw Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim w Polsce), a także inne instrumenty udziałowe wyemitowane na podstawie akcji takich spółek. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 50% do 100% wartości aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 1000 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 14.10.2016 to 20,62%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego