Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury (Podsumowanie roczne) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury (Podsumowanie roczne)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszepodsumowanieroczne

fot.pixabay.com

Podsumowanie roczne kończymy analizą najpopularniejszych funduszy pieniężnych i dłużnych, które brylowały wynikami w mijającym roku 2017.Podobnie jak przy poprzednich zestawieniach, przed podaniem tegorocznych zwycięzców, poświęcimy trochę czasu na przypomnienie najważniejszych danych statystycznych, oraz faktów związanych z omawianą grupą.Zaczniemy od funduszy pieniężnych.W trakcie 12 miesięcy wzięliśmy pod lupę wszystkie fundusze pieniężne obecne na naszym rynku.


Przy dokonywaniu porównań braliśmy pod uwagę następujące czynniki takie jak m.in niski próg wejścia,benchmark a także stabilną politykę inwestycyjną, i dobre fundamenty pod przyszłe wzrosty.Spośród wszystkich funduszy do naszych notowań zakwalifikowało się 7 które naprzemiennie pojawiały się w pierwszej trójce.Zwycieski fundusz był obecny w naszych rankingach przez 12 miesięcy, co wskazuje na znakomitą politykę inwestycyjną osób zarządzających omawianym funduszem.


Przed podaniem zwycięzcy przedstawimy wyniki za miesiąc grudzień,w trakcie którego nie obyło się bez niespodzianek.Z pierwszym miejscem pożegnał się UniAktywny Pieniężny, który musiał ustąpić miejsca funduszowi BPS Płynnościowy, (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,61%).Pozycja druga dla funduszu UniKorona Pieniężny, (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,27%).Warto wspomnieć iż fundusz UniKorony również notował bardzo przyzwoite wyniki w okresie 12 miesięcy (11 miesięcy w zestawieniu coś znaczy).


Trzecie miejsce na podium i jednocześnie zwycięzca naszego zestawienia czyli fundusz UniAktywny Pieniężny który co prawda pogorszył nieznacznie swoje wyniki względem listopada, jednak w całościowym rozrachunku był najlepszy.Przypomnę iż fundusz ten mógł pochwalić się stopą zwrotu w skali roku na poziomie 4,13%).


Poniżej graficzne zobrazowanie wyników zwycieżcy w skali roku.
Skoro temat funduszy pieniężnych można uznać za zamknięty, skupimy się teraz na wynikach drugiej najpopularniejszej grupy a mianowicie funduszy dłużnych.Tutaj również nie obyło się bez niespodzianek, a liczba funduszy która gościła w naszych zestawieniach wynosiła aż 12.Zwycięski fundusz pojawił się w notowaniach 5 razy, co wprawdzie nie jest aż tak imponującym wynikiem porównując chociażby poprzednią grupę funduszy ale, przewaga nad konkurencją jaką uzyskał daje mu pełne prawo, by dzierżyć palmę pierwszeństwa w naszym rankingu.


Zanim podamy zwycięzcę przedstawimy wyniki w ostatnim miesiącu roku 2017.Pozycja pierwsza dla Allianz PIMCO Emerging Markets Bond.Jednocześnie jest to zwycięzca tegorocznego rankingu funduszy dłużnych ,którego całościowego wyniku nie przyćmią ciut gorsze wyniki w grudniu (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 7,94%.Jest to jedyny fundusz z grupy Allianz który ostał się w pierwszej trójce.


Poniżej graficzne zobrazowanie wyników zwycieżcy w skali roku.


Pozycja druga dla funduszu SGB Dłużny, który pojawił się w naszych notowaniach dopiero w ostatnim miesiącu roku spychając z podium fundusze Allianz.Będziemy bacznie przyglądać się wynikom tegoż funduszu, by sprawdzić czy obecność w pierwszej trójce to efekt przypadku, czy zwiastun trendu długoterminowy.W woli ścisłości przypomnę iż SGB mógł się pochwalić stopą zwrotu na poziomie 5,48%.


Na ostatnim miejscu podium mamy również debiutanta a mianowicie Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych ,który podobnie jak poprzednik jest obecny w naszych notowaniach przez zbyt krótki okres czasu by określić jego dalsze perspektywy.Miejmy nadzieje że grudzień będzie początkiem dla dalszych wzrostów funduszu grupy Skarbiec która po początkowym okresie roku 2017 gdy bardzo rzadko bywała na czołowych pozycjach notowań z końcem roku prezentuje się coraz lepiej.


Fundusze pieniężne

 • BPS Płynnościowy obecna stopa zwrotu na poziomie 4,61%.
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,27%.
 • UniAktywny Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 4,10%.Fundusze dłużne

 • Allianz PIMCO Emerging Markets Bond obecna stopa zwrotu na poziomie 7,94%.
 • SGB Dłużny obecna stopa zwrotu na poziomie 5,48%.
 • Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych obecna stopa zwrotu na poziomie 5,27%.FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.BPS Płynnościowy

Do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, oraz depozyty bankowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Udział tego typu instrumentów finansowych stanowi co najmniej 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje przede wszystkim na rynku polskim.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,30%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 wynosi 4,61%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.UniKorona Pieniężny

Polityka inwestycyjna funduszu polega na lokowaniu kapitału w instrumenty rynku pieniężnego oraz bony skarbowe a takze lokaty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu do jednego roku.Struktura portfelowa funduszu może zwierać do 100% instrumentów finansowych omawianych powyzej jednak nie mniej niż 70%.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,90%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 wynosi 4,27%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.UniAktywny Pieniężny

Fundusz wykorzystuje trzy strategie inwestycyjne. W ramach strategii euroobligacyjnej zarządzający lokuje w obligacje denominowane w walutach obcych, zabezpieczając ryzyko kursowe. W ramach strategii skarbowej - w obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Z kolei celem strategii korporacyjnej jest wypracowanie zysku przez dobór obligacji emitentów o wysokiej jakości kredytowej. Udział poszczególnych strategii jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji na rynku pieniężnym.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 wynosi 4,13%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.Allianz PIMCO Emerging Local Bond

Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu PIMCO Emerging Local Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,55%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 wynosi 7,94%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.SGB Dłużny

Fundusz dokonuje lokat w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych. Dłużne papiery wartościowe stanowią co najmniej 70% lokat funduszu. Pozostała część aktywów może być inwestowana w depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 wynosi 5,48%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

3.Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne o terminie wykupu powyżej roku, emitowane przez polski Skarb Państwa. Instrumenty przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Modelowy średni termin do wykupu lokat funduszu wynosi 2 lata.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 wynosi 5,27%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego