Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (lipiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (lipiec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszelipiec

fot.pixabay.com

Lato powoli się kończy często mamy do czynienia z pogodowymi zawirowaniami.Podobnie w ostatnim czasie sytuacja ma się z funduszami emerytalnymi wprawdzie jeśli chodzi o fundusze dłużne mamy przetasowania na podium między stałymi bywalcami naszego zestawienia większe zmiany zaszły wśród funduszy pieniężnych.Jedynie Investor Płynna Lokata pozostał na swoim miejscu.Pozostałe fundusze które jeszcze w poprzednim miesiącu wydawały się pewne swoich miejsc musiały ustąpić miejsca funduszom które już nieraz gościły w naszych rankingach.Mowa o funduszu Novo Gotówkowym oraz UniKorona Pieniężny.Novo Gotówkowy który za swoje osiągi otrzymał w 2013 roku nagrodę Alfy jest nowym liderem a jego stopa zwrotu jest na poziomie 2,6% w skali roku.Trzecie miejsce w naszym zestawieniu zajął fundusz UniKorona Pieniężny ze stopą zwrotu na poziomie 2,5% również jest laureatem nagrody Alfy w roku 2014.Więc mamy do czynienia z najlepszymi z najlepszych.Wśród funduszy dłużnych mamy przetasowania na miejsce pierwsze wskakuje UniObligacje: Nowa Europa obecna stopa zwrotu na poziomie 9,51% w poprzednim miesiącu mógł pochwalić się zyskowonością na poziomie 7,68%.Drugie miejsce zajął MetLife Obligacji Światowych obecna stopa zwrotu na poziomie 9,5% (poprzednio 9%.) a na miesce trzecie spadł dotychczasowy lider czyli PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 6,17% (poprzednio 11,07%.).Szczegóły i opisy wyników funduszy przedstawiłem poniżej.

Fundusze pieniężne

 • Novo Gotówkowy obecna stopa zwrotu na poziomie 2,6%.
 • Investor Płynna Lokata obecna stopa zwrotu na poziomie 2,5% (poprzednio 2,18%.)
 • UniKorona Pieniężny obecna stopa zwrotu na poziomie 2,5%.Fundusze dłużne

 • UniObligacje: Nowa Europa obecna stopa zwrotu na poziomie 9,51% (poprzednio 7,68%.)
 • MetLife Obligacji Światowych obecna stopa zwrotu na poziomie 9,5% (poprzednio 9%.)
 • PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 6,17% (poprzednio 11,07%.)Dla osób które po raz pierwszy odwiedzają naszą stronę podaję poniżej kryteria oceny funduszy.

 • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

 • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

 • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

 • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.Novo Gotówkowy

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w krótkoterminowe papiery dłużne (o terminie wykupu do 1 roku) i inne instrumenty finansowe o zbliżonym poziomie ryzyka. Do 100% aktywów fundusz może lokować w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 23.08.2016 wynosi 2,6%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

2.Investor Płynna Lokata

Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego Funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 50 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,40%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 23.08.2016 wynosi 2,5%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

3.UniKorona Pieniężny

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 23.08.2016 wynosi 2,5%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj
FUNDUSZE DŁUŻNE

1.UniObligacje: Nowa Europa

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 23.08.2016 wynosi 9,51%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.MetLife Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 23.08.2016 wynosi 9,5%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,8%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 23.08.2016 wynosi 6,17%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego