Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (pażdziernik) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (pażdziernik)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniepażdziernik

fot.pixabay.com

Z powodu mojej nieobecności w kraju, dopiero teraz wrzucam zestawienia funduszy zrównoważonych za okres pażdziernikowy.W poprzednnim miesiącu doszło do lekkich przetasowań na czołowych lokatach naszego notowania.Poprzedni lider czyli fundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu który w miesiącu sierpniu prezentował się bardzo przyzwoicie i dawał swojej klienteli znaczną stopę zwrotu na poziomie 8,03% na chwilę obecną spadł na miejsce drugie z wynikiem 6,35%.

Jego miejsce na szczycie zajął fundusz Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego którego nie gościliśmy w naszych zestawieniach we wrześniu za to pojawił się on w naszych zestawieniach w miesiącu sierpniu (okupował miejsce trzecie).Obecnie lideruje a jego stopa zwrotu za w miesiącu pażdzierniku to 6,55%.Co w skali ostatniego okresu badawczego nie jest wynikiem znakomitym.Miejsce trzecie bez zmian dla funduszu Investor Zrównoważony który to pogorszył swoje wyniki względem września z 6,53 do 5,55%.
1.Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz zrównoważony inwestujący do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 21.11.2016 to 6,55%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Fundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które koncentrują się na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym i/lub akcje dopuszczone do obrotu na takim rynku, realizują politykę absolutnej stopy zwrotu lub naśladują indeksy rynków zorganizowanych. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 200 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 0%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 21.11.2016 to 6,35%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj

3.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 3,50%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 21.11.2016 to 5,55%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego