Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (listopad) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (listopad)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjelistopad

fot.pixabay.com

No i nadszedł grudzień miesiąc w którym musimy rozliczyć nasze fundusze z osiąganych w listopadzie wyników inwestycyjnych.Z finalną półroczną oceną bo w takim zakresie były prowadzone analizy będziemy musieli poczekać do końca roku gdyż niezbędnym elementem będzie zestawienie za okres grudniowy.Tymczasem zapraszam do zapoznania się z rankingiem funduszy akcyjnych za miesiąc listopad.

1.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny

Conajmniej 60% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym z czego 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologi. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 12,25%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

2.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich

Aktywa subfunduszu są lokowane w jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy: do 50% w Franklin US Opportunities Fund, do 50% w Franklin US Equity Fund, do 50% w BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund oraz do 50% w BlackRock US Basic Value Fund. Do 20% aktywów subfunduszu jest lokowane w środki płynne.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 250 PLN
 • Opłata za nabycie max 4%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 11,79%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Strategia inwestycyjna funduszu jest następująca.Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa  Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value, do 50% w Pioneer Funds European  Potential oraz do 50% w Pioneer Top European Players. Do 30% środków  może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą  część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego  oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 3,5%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 11,00%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

4.PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny

Polityka lokacyjna funduszu jest nastepująca.Minimum 60% aktywów subfunduszu jest inwestowane w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym min. 30% w spółki, których głównym przedmiotem działalności jest oferowanie dóbr i usług, adresowanych do klientów zamożnych bez względu na sektor gospodarki do którego przynależą. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to 10,25%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj

Porównując poprzedni miesiąc i obecny mamy prawie identyczną sytuację.Fundusze które od kilku miesięcy przodują w naszym zestawieniu zmieniają się pozycjami na podium.Warte zauważenia jest ciągłe liderowanie funduszu Inowacji z grupy PKO TFI i powrót na podium funduszu Akcji Amerykańskich z grupy Metlife.Zawirowania na świecie powodują wydzwięk w potencjalnych zyskach naszych funduszy i ich gorszą efektywność.Miejmy nadzieje że sytuacja na globalnych rynkach akcyjnych ulegnie poprawie w przyszłym roku co również odbije się na większej skuteczności funduszy tu opisywanych.Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego