Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (styczeń) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (styczeń)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszestyczeń

fot.pixabay.com

Nowy rok to nowe postanowienia i nowe wyzwania.Mam nadzieję że nie zapominacie o swojej emeryturze i jako świadomi swojej odległej czy też bliskiej przyszłości staracie sie zabezpieczyć finansowo.Niezależnie od tego czy wybierzecie fundusze rekomendowane poniżej czy też zainwestujecie w inne dobra gwarantujące wasze finansowe bezpieczeństwo w przyszłości to i tak będę się cieszyć z waszego wyboru.

Grunt to nie być biernym.Zwłaszcza jeśli chodzi o finanse.Dla osób które po raz pierwszy trafiają na naszą stronę przedstawię po krótce o co chodzi w naszym comiesięcznym zestawieniu.W każdym miesiącu monitorujemy fundusze które naszym zdaniem są godne polecenia jako inwestycja długoterminowa.Podczas naszej selekcji opieramy się o następujące kryteria wyboru.

 • Benchmark czyli punkt odniesienia.Chodzi o to by nasz fundusz był bardziej wiarygodny i ujawniał w co inwestuje i jak.Temu służy benchmark.

 • Niski próg wejścia.Celem inwestowania jest stopniowe pomnażanie kapitału w oparciu o niewielkie kwoty.Wiadomo że wielu z nas nie stać na lokowanie na starcie 100 tyś zł.Dlatego szukamy funduszy których próg wejścia oscyluje w granicach od 100 do 1000 zł.

 • Niskie opłaty manipulacyjne czyli opłaty za zarządzanie.To kwoty które pobiera towarzystwo funduszy inwestycyjnych za prowadzenie operacji finansowych na naszych funduszach.Im większe opłaty tym nasz zysk jest mniejszy.

 • Wysoka stopa zwrotu.Chodzi tutaj o zysk z inwestycji.Wiadomo że im większy tym lepszy.Warto pamietać iż próg inwestycyjny w przypadku funduszy inwestycyjnych wynosi 10+ czyli od dziesięciu lat wzwyż.Ponieważ liczne zawirowania na rynkach kapitałowych mogą w znaczący sposób wpływać na notowania naszych funduszy dlatego inwestujmy długoterminowo co da nam szansę na odrobienie wcześniejszych strat ponoszonych w wyniku nagłych zdarzeń na rynkach światowych.Długoterminowe inwestowanie=mniejsze ryzyko


FUNDUSZE PIENIĘŻNE

1.MetLife Lokacyjny

Strategia lokacyjna tego funduszu jest następująca.Papiery emitowane przez Skarb Państwa stanowią minimum 40% zawartości portfela.Fundusz może inwestować również w obligacje o zmiennym oprocentowaniu i dłuższych niż roczne terminach zapadalności, o ile ich okresy odsetkowe są krótsze niż rok. Fundusz może ulokować do 35% aktywów w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, które można wycofać przed jego upływem. Fundusz inwestuje wyłącznie w lokaty denominowane w PLN

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 29.01.2016 wynosi 1,71%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj

2.MetLife Pieniężny

Fundusz inwestuje minimum 40% kapitału w papiery emitowane przez Skarb Państwa. Przedmiotem inwestycji mogą być obligacje o zmiennym oprocentowaniu i dłuższych niż roczne terminach zapadalności, o ile ich okresy odsetkowe są krótsze niż rok. Fundusz może ulokować do 35% aktywów w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, które można wycofać przed jego upływem. Fundusz inwestuje wyłącznie w lokaty denominowane w PLN

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 29.01.2016 wynosi 1,70%
 • ryzyko inwestycyjne (2)
 • można nabyć tutaj

3.Amundi Płynnościowy

Fundusz może inwestować od 66% do 100% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Od 20% do 100% lokat stanowią papiery emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Co najmniej 66% lokat stanowią papiery wartościowe polskich emitentów.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,6%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 29.01.2016 wynosi 1,53%
 • ryzyko inwestycyjne (1)
 • można nabyć tutaj


FUNDUSZE DŁUŻNE

1.MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

Środki funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund oraz Baring Global Umbrella Fund. Zgodnie z prospektami informacyjnymi funduszy, w które inwestuje Amplico Obligacji Światowych, lokują one swoje aktywa w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 500 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 29.01.2016 wynosi 4,88%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

2.Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

Aktywa Funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe, głównie o średnim i długim terminie do wykupu, przy zachowaniu zasady minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta i ryzyka ograniczonej płynności oraz przy akceptacji ryzyka stóp procentowych. Fundusz lokuje nie mniej niż 75% aktywów w papiery wartościowe denominowane w EURO. Do 100% aktywów Funduszu może być lokowane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 29.01.2016 wynosi 3,78%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj

3.Pioneer Obligacji Dolarowych Plus

Co najmniej 70% aktywów fundusz lokuje w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w dłużne papiery wartościowe rynków Ameryki Północnej oraz w tytuły innych funduszy dłużnych denominowane w USD. Do 30% środków może być lokowane w inne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Fundusz nie inwestuje w udziałowe papiery wartosciowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 250 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2,5%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 29.01.2016 wynosi 2,94%
 • ryzyko inwestycyjne (5)
 • można nabyć tutaj
Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego