Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (styczeń) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze alternatywne inwestujące w kruszec ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszealternatywnekruszecstyczeń

fot.pixabay.com

Jak zawsze okres comiesięcznych podsumowań kończymy przedstawieniem najlepszych funduszy alternatywnych.Tym razem niewiele pozostaje do dodania, gdyż fundusze które w poprzednim miesiącu okupowały lokaty od 1 do 3 pozostały w czubie.Doszło jedynie do niewielkich przetasowań ponieważ po raz pierwszy na czele ulokował się fundusz PKO Surowców Globalny (stopa zwrotu na poziomie 86,6% ).


Na miejsce drugie spada fundusz PKO Akcji Rynku Złota, który odnotował minimalny wzrost względem grudnia (stopa zwrotu na poziomie 60,8%).Miejsce trzecie pozostaje bez zmian, i tutaj mamy do czynienia z niewielką niespodzianką gdyż Pioneer Surowców i Energii który od niedawna gości w naszych zestawieniach, poprawił dość znacznie swoje wyniki.Przypomnijmy że w miesiącu grudniu, fundusz ten oferował swoim klientom stopę zwrotu w skali 12 miesięcznej na poziomie 15,4%, a obecna stopa zwrotu to 19,01%).Jest to już trzeci miesiąc wzrostów tegoż funduszu.


Dla uzupełnienia poniżej zamieściłem graficzny obraz wyników funduszy na przestrzeni 3 miesięcy.

1.PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Surowców Globalny

Strategia inwestycyjna tego funduszu jest następująca.Min.  60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze  udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez  spółki, których głównym przedmiotem działalności jest przemysł  surowcowy, energii elektrycznej, gospodarowania ściekami i odpadami oraz  poszukiwania i wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł  energii. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku  pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,49%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 86,60%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

2.PKO Akcji Rynku Złota

Polityka lokacyjna funduszu jest następująca.Minimum 50% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Fundusz może lokować również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, inwestujących w wymienione kategorie lokat.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 1,49%
 • Opłata za zarządzanie 2,10%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 60,80%
 • Ryzyko inwestycyjne (7)
 • Można nabyć tutaj

3.Pioneer Surowców i Energii

Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Commodity Alpha, do 50% w Pioneer S.F. - EUR Commodities, do 50% w Pioneer Funds Austria - Gold Stock oraz do 50% w Pioneer Funds Austria - Energy Stock. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds, Pioneer S.F. oraz Pioneer Funds Austria. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 2,20%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2017 to 19,01%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutajBrak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego